do

Akademik Görevler

 • Şimdi 2017

  Profesör

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2017 2011

  Doçent

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2011 2005

  Yardımcı Doçent

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2005 2002

  Öğretim Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2002 1999

  Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 1999 1997

  Bilgisayar Programcısı

  Özel Sektör

 • 1997 1995

  Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Bölümü

İdari Görevler

 • 2022 2018

  Merkez Müdürlüğü

  Gazi Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2020 2018

  Koordinatör Yardımcılığı

  Gazi Üniversitesi, Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü

 • 2019 2016

  Bölüm Başkanlığı

  Gazi Üniversitesi, Enformatik Bölümü

 • 2014 2012

  Bölüm Başkanlığı

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2013 2011

  Kurucu Bölüm Başkanlığı

  Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2012 2004

  Bölüm Başkan Yardımcılığı

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Eğitim

 • 2002 1996

  Matematik Doktorası

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı

 • 19961994

  Matematik Bilim Uzmanlığı

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı

 • 19941990

  Matematik Lisans Programı

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 20082008

  Lisansüstü Yaz Okulu Programı

  Mathematics, Algorithms and Proofs, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy

 • 20062006

  Lisansüstü Yaz Okulu Programı

  Nonlinear Differential Equations, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy

Üyelik Görevleri

 • Şimdi 2023

  Komisyon Üyeliği

  TÜBİTAK-ULAKBİM, TR-Dizin Komitesi

 • 2023 2020

  Kurul Üyeliği

  TÜBİTAK-BİTO, Danışma ve Değerlendirme Kurulu

 • 2020 2018

  Komisyon Üyeliği

  Gazi Üniversitesi, Eğitim-Öğretim Komisyonu

 • 2018 2018

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

 • 2018 2017

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2013 2011

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRTEP

Diğer Görevler

Projeler

 • image

  TÜBİTAK-3005 (123K890) - Araştırmacı

  Üniversite ve Bölüm Tercihine Yönelik Çok Boyutlu Bir Öneri Sisteminin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, 2023-Devam ediyor.

  Bu projenin amacı üniversite ve bölüm tercihine yönelik kararlarda öğrencilere destek sağlamak amacıyla, çok boyutlu bir öneri sisteminin tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda 5 araştırma sorusu tanımlanmıştır. Üniversite ve bölüm tercihine yönelik bir öneri sisteminin nasıl tasarlanması gerektiğine yönelik ilk araştırma sorusuna cevap vermek amacıyla, 4 aşamalı bir süreç işletilecektir. Bu süreç kapsamında, kuramsal alt yapının belirlenmesi, ülkemizdeki üniversitelere yerleşme sisteminin incelenmesi, üniversite ve bölüm tercihi yaparken etkili olan bağlamsal faktörlerin incelenmesi ve öneri sisteminin genel yapısı ve bileşenlerinin tasarlanmasına yönelik işlemler gerçekleştirilecektir. Geliştirilmesi planlanan öneri sistemindeki kullanıcı profilleri, öğrencilerin mesleki kişilik tipleri, üniversite sınavından farklı alan türlerinden almış oldukları puanlar ve sıralamalar olmak üzere üç boyuttan oluşacaktır. Tüm bu boyutlara ait veriler, kullanıcıların sistem üzerinden sorulan sorulara ve formlara verdikleri yanıtlar aracılığıyla açık bir şekilde toplanacak ve bu verilerin, vektörlerle ve noktalarla temsili sağlanacaktır. Öneri sistemindeki öğe profilleri, Türkiye’de Yükseköğretim kapsamında yer alan tüm lisans ve ön lisans programlarının taban puanları, bölüme en son sırada giren öğrencinin sıralaması ve mesleki çalışma ortamı tipi olmak üzere üç boyuttan oluşacaktır. Bölümlere ait mesleki çalışma ortamı tipinin belirlenmesi için, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırılması (ISCED-F 2013), ISCO 08 meslek sınıflamaları ve ONET veritabanındaki meslek sınıflandırmaları ilişkilendirilecektir. Öğe profillerini oluşturan bölümlerin taban puanlarına ve sıralamasına ilişkin boyutlar noktalarla, baskın mesleki çalışma ortamı tipine ilişkin boyut ise vektörlerle temsil edilecektir. Kullanıcı profilindeki bireyin mesleki ilgi profili boyutu ile öğe profilindeki akademik bölümün mesleki çalışma ortamı tipi boyutu arasındaki uyumun belirlenmesinde kosinüs benzerliği, puan ve sıralama boyutlarının eşleştirilmesi için ise normalize edilmiş uzaklık değerleri hesaplanacaktır. Kullanıcı ve öğe profillerinin boyutları arasındaki benzerlikler ayrı ayrı hesaplandıktan sonra, ortalama benzerlik yöntemi ile tüm boyutlar bütünleştirilecektir. Bu hesaplama sonucunda, ek bağlamsal filtrelemeler uygulandıktan sonra kullanıcı profiline en uygun olarak belirlenen 24 adet bölüm öneri olarak sunulacaktır. Öneri sistemine son halinin verilmesinin ardından, sistem gerçek kullanıcı verileri doğrultusunda değerlendirilecektir. Projenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sorularına bu aşamada cevap aranacaktır. Değerlendirme sürecinde veriler, yükseköğretim düzeyinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında farklı üniversitelerde öğrenimlerine devam eden birinci sınıf öğrencileri içinden amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenecek katılımcılar ile 3 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğretmeninden toplanacaktır. Değerlendirme süreci, öneri sisteminin çeşitli metrikler kullanılarak performansının belirlenmesi, öğrencilerden toplanacak öznel veriler doğrultusunda sisteme yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi, sistemin sunduğu öneriler ile PDR öğretmenlerinin önerileri arasındaki tutarlılığın incelenmesi ve öneri sistemindeki önerilerin uygunluğunun PDR öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilecektir.

 • image

  TÜBİTAK-1001 (122G163) - Danışman

  Öğretim Elemanlarının Çevrimiçi Eğitim Verme Yetkinliklerinin Geliştirilmesi: Yenilikçi Bir Çevrimiçi Açık Dersin Tasarlanması ve Değerlendirilmesi, 2023-Devam ediyor.

  Teknolojideki gelişmelerle beraber bilgi üretimi ve bilgiye erişimin daha önce hiç olmadığı kadar arttığı bir zamanda yaşıyoruz. Bilgi ve teknolojideki bu hızlı değişimler yükseköğretim ekosisteminin önemli bir bileşeni olan öğrenme-öğretme süreçlerinde ve dolayısıyla program amaçlarında ciddi dönüşümleri tetiklemektedir. Yükseköğretimde eğitim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili eğilimler farklılaşan öğrenen ihtiyaçlarına yönelik olarak beceri/yeterlik odaklı dersler ile çevrimiçi ya da karma eğitim ortamlarında ders ve programlar sunmayı kapsamaktadır. Covid-19 pandemisi dünya çapında eğitim sistemlerini inanılmaz biçimde etkilemiş ve çevrimiçi eğitimle ilgili öngörüleri hızlandırmıştır. Yani Covid-19 sonrası çevrimiçi eğitim pedagojik bir dönüşüm sağlamış, daha öncesinde informal eğitimi destekleyici roldeyken şimdi formal eğitim sisteminin yavaş yavaş yerine geçmeye başlamıştır. Kriz dönemi geçse de tam olarak normale dönülemediğinden yükseköğretim kurumlarının uzun dönemde dijital dönüşümü sağlamak üzere eylem planları hazırlayıp uygulamaları gerekmektedir. Bu eylem planının önemli bir bileşeni, süreçte temel aktörler olan öğretim elemanlarının mesleki gelişimini desteklemek olmalıdır. Bu doğrultuda, öğrenen merkezli ve yenilikçi eğitim modellerinin kurgulanması, farklı teknolojik araç ve kaynakların sınıf süreçlerinde etkili kullanımına yönelik planlamaların yapılması ve öğretim elemanlarının çevrimiçi eğitim konusunda yetkinleşmeleri önemli görünmektedir. Ülkemizdeki üniversitelerin uluslararası standartlarda çevrimiçi eğitim programlarını geliştirip uygulamaları uluslararasılaşmaya önemli katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan, ülkemizde çevrimiçi eğitimde kalite konusunun yeterince ele alınmadığı ifade edilmektedir (Koyuncuoğlu, 2020; Tonbuloğlu ve Aydın, 2015; Uysal ve Kuzu, 2011). Bu amaçla YÖK koordinatörlüğünde kurumsal düzeyde çevrimiçi eğitime yönelik kalite standartlarının belirlenmesi, kalite güvencesini sağlamaya yönelik mekanizmaların oluşturulması ve araştırma süreçleriyle izlenip geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır (Tonbuloğlu ve Aydın, 2015; Uysal ve Kuzu, 2011).

 • image

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ-BAP (SPD-2023-8499) - Proje Yürütücüsü

  Dijital Oyunların Eğitsel Potansiyelinin İncelenmesi Sistematik Alanyazın Taraması, 2023-Devam Ediyor.

  Ortaya çıktıkları dönem itibarı ile video oyunları olarak adlandırılan dijital oyunlar, günümüzde dünya genelinde sadece yasal ve kayıtlı veriye göre 100 milyar dolar değerinde küresel bir endüstri halini almıştır. Amerika Birleşik Devletleri Eğlence Yazılımları Derneği (Entertainment Software Association-ESA) tarafından yayınlanan 2022 yılı raporuna göre dijital oyun oynayanların %89’u bu oyunların bilişsel, yaratıcılık, birlikte çalışabilme ve işbirliği yapabilme, iletişim kurma ve liderlik yapabilme gibi bazı becerileri geliştirdiğini ifade etmişlerdir (ESA, 2022). Eğitsel oyunlara yönelik hali hazırda var olan ilginin ve beceri geliştirme potansiyelinin fark edilmesi sonucunda, kullanımları okul öncesine kadar inen tablet bilgisayarların ve mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, eğitsel oyunlar üzerinde çalışmalarda önem kazanmıştır. Eğitsel oyunlar belirli bir ölçüde başarı sağlasalar da, ticari oyunların arkalarına aldıkları büyük finansal destek ve iş gücünden yoksun olarak geliştirilmeye çalışıldıkları için, doğal olarak bu oyunlarla rekabet etme şansları oldukça düşük olmuştur. Bununla birlikte sadece eğlence amacıyla oynanan dijital oyunların eğitsel potansiyeli de son yıllarda artan bir şekilde eğitim araştırmacılarının dikkatini çekmeye başlamıştır. Buna örnek olarak hemen hemen her yaş grubunda oldukça tutulan, hatta sonradan sinema filmi bile yapılan “Angry Birds” oyununu verebiliriz. Lamb (2013) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, bu oyun kullanılarak oluşturulan bir eğitim programı ile öğrencilerin paraboller ve vektörler konularına ilişkin kazanımları, daha hızlı bir şekilde edindikleri belirlenmiştir. Aynı oyunu Herodotou (2018) ise, okul öncesi dönemdeki çocuklara “eğik atış” hareketiyle ilgili farkındalık kazandırmak için kullanmıştır. Sun vd. ise (2015) “Cut the Rope” adlı benzer bir popüler oyununun, lise öğrencilerinin sarkaçlarla ilgili temel fiziksel kavramları öğrenmelerinde olumlu fark yarattığı sonucuna ulaşmıştır. Bu bahsedilen çalışmalardakine benzer şekilde alanyazında özel olarak birkaç oyunun eğitsel potansiyelini inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu çalışmalar sadece ele aldıkları oyun ve incelenen bağlam özelinde sonuçlar ortaya koymaktadır. Önerilen bu araştırma, eğitsel amaçla tasarlanmayan dijital oyunların eğitsel potansiyellerini belirlemeye çalışan farklı çalışmaları sistematik olarak değerlendirerek, etkilerine dair kanıtlar elde etmeyi amaçlamaktadır. Alan yazında oyunların eğitsel katkısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiş sistematik alan taraması çalışmaları mevcuttur ancak bu çalışmalar sadece eğitsel oyun olarak tasarlanan oyunlara odaklanmaktadır. Oysaki bu çalışmada çok daha fazla kullanıcıya ulaşan, hedef kitlenin hâlihazırda yoğun ve sürdürülebilir ilgisinin olduğu dijital oyunlar ele alınacaktır. Bu proje kapsamında ülkemizde gerçekleştirilen tez çalışmaları mercek altına alınarak ve sistematik alan taraması ve içerik analizi yöntemiyle eğitsel amaçlı tasarlanmayan dijital oyunların eğitsel katkılarına yönelik mevcut durumun ortaya konması planlanmaktadır.

 • image

  MEB - Koordinatör

  Bilim ve Sanat Merkezleri Etkinlik Tabanlı Yapay Zeka Uygulamaları ve Çerçeve Programının Hazırlanması Projesi, 2022-2023.

  Projenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) öğretim programlarında yer alacak, 5-8. sınıflar için yapay zeka farkındalığının oluşturulmasına yönelik etkinlik kitaplarının tasarlanması sürecini gerçekleştirmektir.

 • image

  TÜBİTAK-1001 (120K927) - Araştırmacı

  Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Artırılmasına Yönelik Bir Öneri Sisteminin Geliştirilmesi, 2021-2023.

  Dijital teknolojiler özellikle eğitsel anlamda çocuklar için birçok fırsat barındırırken, çocukların çevrim-içi riskler ile karşılaşma olasılığını da artırmaktadır. Bu süreçte ebeveynlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Ebeveynlerin, çevrim-içi ortamda çocuklarını güvende tutmak için çocukları bekleyen çevrim-içi riskler/tehditler ve bunlarla baş etme yöntemlerinin farkında olmaları ve çocuklarını nasıl yönlendireceklerini bilmeleri gerekmektedir. Ancak PIAAC (2015) sonuçları, Türkiye’deki yetişkinlerin genel olarak, dijital teknolojileri kullanım yeterliklerinin oldukça düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, projenin amacı, K-12’de ortaokul düzeyinde öğrenim gören çocuğa sahip ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterliklerinin (DEY) artırılmasına yönelik bir mobil öneri sisteminin (MÖS) tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir.

 • image

  TÜBİTAK-2237A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı - Proje Yürütücüsü

  Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır Eğitimi, 2022-2022.

  “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?” adlı eğitim programının amacı, BİDEB bursiyeri olarak hâlihazırda lisansüstü eğitimlerine devam etmekte olan bursiyerler yönelik olarak, bilimsel makale yazmaya hazırlık, yazma ve yayımlama süreçlerine ilişkin, deneyimli araştırmacıların bilgi ve tecrübelerinin aktarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda eğitim programının kapsamı, bilimsel yazım türleri, yazım sürecine hazırlık, makalelerin içerik organizasyonu, elektronik bilgi kaynaklarının kullanımı, etik ve intihal konuları ve makale yükleme ve düzeltme sürecine ilişkin bilgileri içermektedir.

 • image

  MEB - Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Alanı Komisyon Üyesi

  Bilim ve Sanat Merkezleri Program Güncelleme ve Etkinlik Kitapları Geliştirme ve Tasarlama Projesi, 2021-2022.

  Projenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) öğretim programlarının güncellenmesi ve programlara ilişkin etkinlik kitaplarının tasarlanması sürecini gerçekleştirmektir.

 • image

  TÜBİTAK-1001 (117R050) - Proje Yürütücüsü

  Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, 2018-2021.

  Bu projenin amacı, araştırmacıların teknik beceriye sahip olmaksızın pratik bir şekilde kullanabilecekleri öğrenme analitiği göstergelerini hesaplayan ve raporlayan açık erişimli çevrimiçi bir öğrenme platformunun geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Öğrenme analitiği göstergeleri, öğrenenlerden ve/veya öğrenme ortamlarından elde edilen, öğrenme ile ilişkilendirilmemiş, ancak öğrenmeyi anlamak, çözümlemek ve öğrenmeyle ilgili çeşitli sonuçlara ulaşabilmek için kullanılabilecek kritik veri olarak tanımlanabilir. Proje kapsamında geliştirilen çevrimiçi öğrenme platformunda raporlanan göstergelerin, karmaşık öğrenme analitiklerinin hesaplanabilmesine olanak vermesi öngörülmektedir.

 • image

  TÜBİTAK-ULAKBİM & MEB - Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Alan Koordinatörü

  Özel Yetenekliler Öğretim Programları Geliştirilmesi, 2018-2019.

  TÜBİTAK-ULAKBİM ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülen projenin amacı, okul öncesinden liseye kadar her seviyede bütün alanlar için özel yetenekliler için öğretim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir.

 • image

  TÜBİTAK-1001 (114K210) - Proje Yürütücüsü

  Dinamik Uyarlanabilir Eğitsel Bir Hiper Ortamın, Öğrencilerin Bu Ortamdaki Davranışları Modellenerek Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi, 2014-2016.

  Bu projenin geliştirilmesindeki temel amaç, öğrencilerin bireysel farklılıkları (öğrenme stili, bilişsel stil ve ön bilgi düzeyi) ve gezinme davranışları (ortalama ziyaret süresi, tekrarlanan ziyaret oranı, gezinme sıklığı, gezinme yoğunluğu ve gezinme dallanması) dikkate alınarak dinamik bir öğrenci modeli oluşturmak ve bu model çerçevesinde geliştirilecek Bayes ağları temelli olasılığa dayalı uyarlanabilir bir eğitsel hiperortamın, öğrencilerin akademik başarılarına, kaybolma algılarına ve motivasyonlarına etkisini araştırmaktır.

 • image

  TÜBİTAK-1001 (115K479) - Araştırmacı

  Ebeveynlerin Dijital Vatandaş Yetiştirme Yeterliklerinin Belirlenmesi, 2015-2018.

  Bu araştırmanın amacı ebeveynlerin, çocuklarını dijital vatandaş olarak yetiştirme yeterlik alanlarının, yeterliklerinin ve yeterlik göstergelerinin belirlenmesidir. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak belirlenen yeterlik alanlarına, yeterliklere ve göstergelere ait kitapçık hazırlanacak ve hazırlanan bu kitapçık ilgili kuruluşlar aracılığıyla yaygınlaştırılacaktır.

 • image

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ-BAP (04/2011-26) - Proje Yürütücüsü

  Veri Analizi için Genişleyebilir Bir Karar Ağacının Oluşturulması, Web ve Mobil Uygulamalarının Geliştirilmesi, 2011-2014.

  Proje kapsamında geliştirilen sisteme giriş yapan bir kullanıcı, kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtlar doğrultusunda bir ya da birden çok sayıda alternatifli olarak araştırmasına en uygun veri analizi yöntemine yönlendirilmektedir. Bu sorularda geçen teknik terimler ve kavramlar da ayrı bir veri tabanında tutulmuş ve araştırmacı istediği anda, işlemden ayrılmasına gerek olmadan, açılır pencereler yardımı ile bu kavramların açıklamalarına ulaşabilmektedir. Bu özelliği ile uygulamanın aynı zamanda veri analizi için açıklamalı bir sözlük olarak kullanılması düşünülmüştür.

 • image

  TÜBİTAK-1001 (109K272) - Araştırmacı

  İlköğretim Sınıflarında Bilişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımının İncelenmesi, Örnek Olayların Derlenmesi ve Öğretmen Eğitiminde Kullanılması, 2009-2011.

  Bu araştırmada, Türkiye'de ilköğretim okullarında bilişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımındaki başarılı örneklerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir: 1) Ankara bölgesinden 25 ilköğretim okulundan seçilecek başarılı bilişim teknolojisi kullanımı örnekleri, görüşmeler ve gözlemler yolu ile elde edilmiştir. 2) Elde edilen verilerden örnek olaylar derlenerek temalandırılmış ve bir "Örnek Olay Ambarı" aracılığı ile eğitimcilerin kullanımına sunulmuştur. Örnek olaylarda özel ve tüzel kişilikler sanallaştırılmış, gerçek kimlikler, isimler ya da adresler kullanılmayarak kişisel ve kurumsal gizlilik ve güvenlik sağlanmıştır. 3) Örnek olayların öğretmen eğitiminde kullanımı sağlanarak "etkisi" Rogers'ın (2003) yeniliklerin yayılımı kuramına göre incelenmiştir.

 • image

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ-BAP (04/2009-01) - Araştırmacı

  Web Temelli Eğitim Ortamlarında Örtük Bilgi Transferinin Bulanık Mantık Kullanılarak Gerçekleştirilmesi, 2009-2011.

  Yüz yüze eğitim ortamlarında farklı bilgi türlerinin aktarılması mümkünken, web temelli eğitim ortamlarında örtük (tacit) bilginin transferiyle ilgili sınırlamalar tartışılmaktadır. Geleneksel öğrenme ortamlarında, öğrenciler yalnızca öğretmenlerin söylediklerinden tahtaya yazdıklarından veya kitaplarda bulunan bilgilerden öğrenmezler. Öğretmenin ve diğer arkadaşların davranışları, faaliyetleri ve mimikleri de yine öğrenciler için bir öğrenme imkanı sağlayabilir. Bu çalışmada, web temelli bir öğrenme ortamında örtük bilginin mümkün olan en az kayıpla öğrenciye transfer edilebileceği şekilde tasarlanacağı bir model oluşturulmuştur.

 • image

  MEB Temel Araştırma Projesi - Araştırmacı

  BT Entegrasyonu Temel Araştırması Projesi, 2006-2007.

  Araştırma kapsamında BT entegrasyonunun gerçekleşme/gerçekleşmeme nedenleri, BT entegrasyonunda karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri, formatör öğretmenlerin BT koordinasyonu ile ilgili görevleri, BT koordinasyonu ile ilgili sorunları ve çözüm önerileri, okul yöneticilerinin eğitimde BT kullanımına ilişkin görüş ve önerileri, velilerin eğitimde BT kullanımı konusundaki ilişkin görüş ve önerileri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerinin ve politika belirleyicilerinin eğitimde BT kullanımı ve entegrasyonu konusunda mevcut durum, ihtiyaçlar, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve benimsenmesi gereken politikalara ilişkin görüşler için içerik analizleri ve betimsel analizler gerçekleştirilmiştir.

 • image

  MEB Temel Araştırma Projesi - Araştırmacı

  Eğitim Materyallerinin Öğrenme Sonuçlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi Temel Araştırması Projesi, 2006-2007.

  Bu araştırmanın genel amacı, okullardaki eğitim materyali kullanımının mevcut durumunun değerlendirilmesidir.

Yönetilen Tezler

 • D-16 Makine Öğrenmesi Etkinlikleri ile Programlama Öğretiminin Özel Yetenekli Öğrencilerin Programlama, Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerine Etkisi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı, Şadiye AYSİN TEKCAN, 2024. Tez No:xxxxxx

  Öz

  Bu çalışmanın amacı, programlama dili öğretiminde makine öğrenmesi etkinliklerinin ?özel yetenekli öğrencilerin programlama, yaratıcı düşünme, problem çözme becerileri ve üst bilişsel farkındalık düzeylerine etkilerinin incelenmesidir. Çalışmada nicel ve nitel araştırmaları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmaya 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Bilim Sanat Merkezinde Bireysel Yetenekleri Fark ettirme döneminde (BYF 1) olan 40 özel yetenekli 5. sınıf öğrencisi katılmıştır. Daha önce programlama eğitimi almayan ve gönüllü bu 40 öğrenciden seçkisiz atama ile iki grup oluşturulmuştur. Deney grubundaki özel yetenekli öğrencilere araştırmacının oluşturduğu makine öğrenmesi etkinlikleri ile programlama eğitimi verilirken kontrol grubundaki özel yetenekli öğrencilere MEB komisyonu tarafından BİLSEM için hazırlanan BYF etkinlikleri ile programlama eğitimi verilmiştir. Nicel verilerin toplanmasında “Programlama Becerisi Rubriği”, “Torrance Yaratıcı Düşünme Testi A, B Formları (TYDT-ŞEKİLSEL)” , “Yaratıcı Ürün Analiz Matrisi (CPAM)”, “İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri (ÇPÇE)” ve “Çocuklar için Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği A-Formu (ÜBFÖ-Ç A)” kullanılmıştır. Özel yetenekli öğrencilerin makine öğrenmesi etkinlikleri ile programla öğrenimine ilişkin görüşleri ise deney grubu öğrencileri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerde elde edilmiştir. Araştırma sonuçları , makine öğrenmesi etkinlikleri ile programlama eğitimi alan özel yetenekli öğrencilerin programlama becerilerinin, yaratıcı düşünme becerilerinin ve üst bilişsel farkındalık düzeylerinin kontrol grubundaki öğrencilere oranla anlamlı düzeyde arttığını, buna karşılık problem çözme becerileri açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığını göstermiştir. Öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda uygulanan etkinliklerin, programlamayı kolaylaştırma, sevdirme ve eğlenceli hale getirme, makine öğrenmesi mantığını anlama konusuna katkı sağlama, yaratıcılığı geliştirme, eğitim içeriğinin güncel, merak uyandıran ve düşündürücü olması ile somut ürünlerle çalışma gibi olumlu yönleri sayesinde programlama öğrenimine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

 • D-15 Öğrencilerin Dijital Oyun Deneyimi Üzerine Olgubilimsel Bir Araştırma: Minecraft Örneği

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Esra KIDIMAN DEMİRHAN, 2022. Tez No:750118

  Öz

  Bu araştırma, dijital oyunları bir eğlence-tüketim aracı değil bir yaşam deneyimi olarak görmekte olup öncelikle özel yetenekli bireylerin oyun oynama profillerin belirlemeyi, ardından dijital oyunlara karşı aşırı ilginin altında yatan nedenleri Minecraft oyunu bağlamında olgubilim araştırma yöntemiyle inceleyerek ortaya koymayı, ticari dijital oyunların eğitsel potansiyelini keşfetmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın katılımcıları Ankara Çankaya Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden ilkokul ve ortaokul çağındaki özel yetenekli öğrencilerdir. İlk aşamada öğrencilerin dijital oyun profillerini ortaya koymak için bir anket uygulanmış, elde edilen bulgular frekans ve yüzdelik olarak sunulmuştur. Araştırmanın ikinci aşaması olgubilimsel araştırma deseninde yürütülmüştür. Bu aşamaya en sevdikleri ilk beş oyun içinde Minecraft olan sekiz erkek iki kız öğrenci katılmış, katılımcıların deneyimlerine ilişkin nitel bulgular sunulmuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların dijital oyun oynama profillerinde cinsiyet faktörünün önemli etkilerinin olduğu görülmüştür. Buna göre, oyun oynama süreleri, oyun oynama sıklıkları, oyun için ücret ödeme durumları, oyun videosu çekme durumları cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Kız ve erkek öğrencilerin tercih ettikleri oyun türlerinde farklılıklar göze çarpsa da Minecraft oyunu hem kızlar hem de erkekler için en sevilen oyun listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu oyun özelindeki deneyimler incelendiğinde öğrencilerin Minecraft oynarken araştırma yapma, keşfetme, yaratıcılıklarını kullanma, ürün ortaya koyma, hedef belirleme, rekabet etme, işbirliği yapma ve yaptıklarını sergileme davranışları üzerinde yoğunlaştıkları görülmüştür. Bu deneyimlerin onları oyuna bağlayan temel unsurlar olduğu belirlenmiştir. Minecraft oyununun ile en çok ingilizce ve bilişim teknolojileri alanı ile ilgili öğrenmeleri desteklediği ortaya çıkmıştır. Katılımcıların oyun sebebi ile araştırma yaptıkları ve en çok videolar aracılığı ile öğrenmeyi tercih ettikleri de bulgular arasındadır. Ayrıca dijital oyunların kişiler arası iletişimde önemli bir bağ olma potansiyeli taşıdığı, bu bağlamda aile içindeki iletişimi güçlendirmek için oyunların etkili bir araç olarak kullanılabileceği tartışılmıştır.

 • D-14 Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Mertcan ÜNAL, 2022. Tez No:745510

  Öz

  Öğrenme analitikleri; öğrenenlere ve öğrenme ortamlarına ilişkin verileri toplama, analiz etme, ölçme ve raporlamaya ilişkin yöntem ve teknikler olarak tanımlanmaktadır (Siemens ve Gasevic, 2012). Öğrenme analitikleri; e-öğrenme, makine öğrenmesi, yapay zekâ ve istatistik gibi birçok konuyu kapsayan disiplinler arası bir çalışma alanıdır (Chatti, Dyckhoff, Schroeder ve Thüs 2012). Günümüzde e-öğrenme ortamlarının yaygınlaşması, bu ortamlarda öğrenmeyi iyileştirmeyi amaçlayan araştırmalarda öğrenme analitiklerinin kullanılmasının önemini artırmıştır. Öğrenme analitiği göstergeleri, öğrenenlerden ve/veya öğrenme ortamlarından elde edilen, öğrenme ile ilişkilendirilmemiş, ancak öğrenmeyi anlamak, çözümlemek ve öğrenmeyle ilgili çeşitli sonuçlara ulaşabilmek için kullanılabilecek kritik veri olarak tanımlanabilir. Her ne kadar çeşitli öğrenme yönetim sistemlerinde bazı temel öğrenme analitiği göstergeleri sunulsa da algoritmik yöntemlere dayalı olarak veya karmaşık formüller kullanılarak hesaplanan analitik göstergeler bulunmamaktadır. Bu araştırma, gelişimsel araştırma yönteminin birinci tipinde gerçekleştirilmiştir. Birinci tip, belirli bir ürünün tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Richey, Klein ve Nelson, 2004). Bu çalışmanın amacı, araştırmacıların teknik beceriye sahip olmaksızın pratik bir şekilde kullanabilecekleri öğrenme analitiği göstergelerini hesaplayan ve raporlayan açık erişimli çevrimiçi bir öğrenme platformunun geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen iki alt amacı yerine getirmek için dört aşamalık bir çalışma planı oluşturulmuştur. Çalışmanın birinci alt amacına yönelik gerçekleştirilen ilk aşamasında, Delphi tekniği kullanılarak kritik ve öncelikli öğrenme analitiği göstergeleri belirlenmiş ve bu göstergelerin hesaplanabilmesi için hangi öğrenci verilerinin analizinin gerçekleştirileceğine karar verilmiştir. Delphi turları ile uzmanlardan ve alanyazından elde edilen 62 maddelik bir öğrenme analitiği göstergesi aday listesi oluşturulmuştur. Dört Delphi turu sonucunda 3 üst boyutta (demografik, betimsel ve algoritmik) toplamda 41 öğrenme analitiği göstergesi üzerinde uzlaşıya varılırken; 21 öğrenme analitiği göstergesi üzerinde uzlaşıya varılamamıştır. Çalışmanın ikinci alt amacına yönelik gerçekleştirilen bir sonraki aşamada, araştırmacıların içeriklerini sisteme yükleyerek kolay ve hızlı bir şekilde çevrimiçi bir öğrenme ortamı oluşturmalarına imkân verecek bir öğrenme platformu geliştirilmiştir. Çalışmanın ikinci alt amacı doğrultusunda gerçekleştirilen aşamada belirlenen 41 öğrenme analitiği göstergesinden betimsel ve algoritmik olanlara yönelik gelen uzman görüşleri ve alanyazın doğrultusunda hesaplama algoritmaları geliştirilmiş ve raporlanabilmesi için tüm göstergeler açık erişimli çevrimiçi öğrenme platformuna entegre edilmiştir. Çalışmanın ikinci alt amacına yönelik olarak gerçekleştirilen son aşamada ürün olarak ortaya çıkan açık erişimli çevrimiçi öğrenme platformunun kullanılabilirlik çalışması her bir kullanıcı statüsünde (öğrenci, araştırmacı ve yönetici) 15’er kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen öğrenme ortamının etkililik, verimlilik ve memnuniyet boyutlarında yüksek kullanılabilirlik değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Kullanılabilirlik testlerinden ve kullanıcı görüşlerinden elde edilen veriler ışığında öğrenme ortamında iyileştirmeler yapılmıştır. Çalışma kapsamında geliştirilen çevrimiçi öğrenme platformunda raporlanan göstergelerin, karmaşık öğrenme analitiklerinin hesaplanabilmesine imkân vermesi açısından, alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 • D-13 Çok Boyutlu Öğretim Verimliliğinin Modellenmesi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Murat MERİÇELLİ, 2020. Tez No:624876

  Öz

  Bu araştırma öğretim verimliliğinin, çok boyutlu hesaplamasının modellenmesi ve sınanması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öncelikle ilgili makalelerden ve Delphi panelistlerinden nitel veriler toplanarak, öğretim verimliliği hesaplama modelinde kullanılabilecek boyutlar belirlenmiştir. Bu yeni boyutlar kullanılarak, hesaplama yöntemi modellenmiş ve ardından öğrenci grubunda uygulanmıştır. Bu nedenle, araştırma sıralı karma yöntem desenlerinden keşfedici sıralı karma araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Alanyazın incelendiğinde, öğretim verimliliği hesaplamalarının, sapma temelli ve oran temelli olmak üzere iki ana grupta toplandığı görülmüştür. Araştırma kapsamını da bu iki gruptan birine dahil olan çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmalar sistematik olarak ele alındığında, 9 boyuta ulaşılmıştır. Bu verileri desteklemek amacıyla, Delphi paneli yürütülerek, boyut sayısının birleşim kümesi 15 boyut olarak elde edilmiştir. 15 boyut için, 14 boyutlu performans verimliliği ve kalıcılık verimliliği hesaplamaları ortaya konulmuştur. Enformatik Dersini alan 48 Türkçe Eğitimi Lisans öğrencisinin katılımıyla 8 haftalık uygulama gerçekleştirilerek, öğretim verimlilikleri hesaplanmıştır. Oluşturulan öğretim verimliliği modelinin, alanyazındaki bazı hesaplamalarla korelasyon göstermesi üzerine, daha önemli boyutların olabileceği düşünülmüştür. Bunun için, 14 boyutun farklı kombinasyonları belirlenerek, 8191 farklı olasılığın, mevcut hesaplama modeli ile korelasyonu hesaplanmıştır. Sonuçlar, 7 boyuttan itibaren hangi boyut sayısı olursa olsun, hesaplamanın, 14 boyutlu hesaplama ile korelasyon gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, 14 boyuttan korelasyon gösterenlerin frekansları esas alınarak, önem sırasına göre 3 gruba ayrılmıştır. Buna ek olarak 14 boyuttan hangilerinin anlamlı kümeler oluşturabileceği, kümeleme analizi ile belirlenmiş ve farklı odak grupları dikkate alınarak; etkinlik/aktivite verimliliği, öğrenme düzeyi verimliliği, test verimliliği, zihinsel verimlilik ve eğilim verimliliği olmak üzere 5 adet alternatif öğretim verimliliği hesabı oluşturulmuştur.

 • D-12 Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimleri Etkinliklerinin Soyutlama Becerisine Etkisi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Ezgi GÜN, 2020. Tez No:624655

  Öz

  Bu araştırmanın amacı, bilgisayarsız bilgisayar bilimleri etkinliklerinin öğrencilerin soyutlama becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Yakınsayan paralel desene göre kurgulanan çalışmada nicel veriler soyutlama becerisi testinden, nitel veriler ise, yapılandırılmamış gözlemden ve görev tabanlı görüşmelerden elde edilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle soyutlama becerisini bağımsız olarak ölçmeye imkan verecek alternatif bir değerlendirme aracı oluşturulmaya çalışılmıştır. Genelleme ve modelleme göstergelerine göre oluşturulan taslak 28 madde için uzman görüşleri alınmış, daha sonra 8. sınıfta öğrenim gören 598 öğrenciye uygulanmıştır. Faktöriyel analizler ve madde analizlerinin sonucunda 8 madde çıkarılmıştır. Nihai soyutlama becerisi testi tek faktörlü 20 maddeli bir yapıya sahip olmasının yanı sıra KR-20 güvenirliği 0,79 olarak hesaplanmıştır. Hazırlanan test, deney (N=49) ve kontrol gruplarına (N=53) hem eğitimin öncesinde hem de sonrasında uygulanmıştır. 6 hafta boyunca deney grubu mevcut öğretim programına ek olarak 11 adet bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinliğiyle, kontrol grubu ise yalnızca mevcut öğretim programıyla eğitim görmüştür. Her bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinliğinden sonra 10 öğrenci ile etkinlik içeriğine benzer görevlerin verildiği görev tabanlı görüşmeler yapılmış, bu esnada gözlem formları doldurulmuştur. Bu formlar rubrikler yardımıyla puanlanmıştır. Yapılan puanlamalar yatay (etkinliklere göre soyutlama becerisi adımları) ve dikey (soyutlama becerisi adımlarına göre etkinlikler) olmak üzere iki şekilde analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde ANCOVA ve t testi kullanılmıştır. ANCOVA bulguları, gruplar arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark oluştuğunu ve bu farkın etki büyüklüğünün η2=0,053 düzeyinde olduğunu göstermiştir. Yani, bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinlikleri öğrencilerin soyutlama becerisine orta düzeye yakın büyüklükte etki etmiştir. Yatay analiz sonuçlarından yola çıkarak, öğrencilerin soyutlama becerisinin bazı adımlarında (örüntü tanıma, problemi yapılandırma, formülleştirme, matematiksel model seçme, grafik gösterimleri kullanma, gerçek hayat durumu ile karşılaştırarak kontrol etme) gözlenen gelişimlerin bu anlamlı farkı ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Dikey analiz sonuçlarına göre, bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinliklerini düzenlemeye yönelik verilen önerilerin yanı sıra bilgi işlemsel düşünme becerisi kapsamında ele alınan soyutlama becerisinin kavramsal çerçevesiyle ve bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinliklerini uygulayacak öğretmen veya araştırmacılara uygulamayla ilgili önerilerde bulunulmuştur.

 • D-11 Çok Katlı Pazarlamada Elektronik Satış Ortaklığı Ağı Yönetim Bilgi Sistemi Modeli

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetim-Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Zafer AYAZ, 2020. Tez No:611815

  Öz

  Reklamcılık kavramı, ticaretin bilinen en eski dönemlerinden bu yana hayatımızda yerini korumaktadır. Gelişen teknolojiler, reklamcılık mecraları ve tekniklerinin de değişmesine neden olmuştur. Ticaretin önemli bir kısmının elektronik ortama taşındığı günümüzde buna paralel olarak reklamcılık faaliyetleri de elektronik ortama taşınmıştır. Geleneksel mecralara göre internet ortamında yapılacak reklamcılık faaliyetlerinin üstün ve zayıf yanları bulunmaktadır. Çok katlı pazarlama, günümüzde işletmeler tarafından benimsenmiş ve kabul görmüş bir pazarlama yöntemidir. Bir diğer yönden satış geliri ortaklığı sistemi işletmelerin benimsediği başka bir çalışma yöntemidir. Araştırmamız ile satış geliri ortaklığı sistemi ile çok katlı pazarlama örgütlenmesinin üstün yanlarını bir araya getiren bir modelin ortaya konulması öngörülmüştür. Bir taraftan reklamverenlerin düzenledikleri reklam kampanyalarını kabul eden ve satış geliri ortaklığı sistemi gibi davranan, diğer taraftan çok katlı pazarlama örgütlenmesiyle bir araya gelmiş yayıncılara bu kampanyaların hızlı ve güvenilir şekilde internet üzerinden tanıtılması için çalışanlar için bir yönetim bilgi sistemi modeli oluşturması hedeflenmiştir. "Bu tür bir yönetim bilgi sistemi nasıl kurgulanır?" sorusu araştırmanın ana problemi olup, bu yönde literatür taraması yapılmış, elde edilen bilgiler ışığında oluşan teorik model bir uygulama yazılımıyla çalışır hale getirilmiş, sonuçlar girişimcilere ve diğer araştırmacılara başvuru kaynağı olacak şekilde raporlanarak bir akademik kaynak oluşturulması araştırmamızın ana amacı olmuştur.

 • D-10 Olasılığa Dayalı Uyarlanabilir Hiper Ortamlarda Etkili Olan Değişkenlerin Modellenmesi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Ayça ÇEBİ, 2016. Tez No:450197

  Öz

  Eğitsel hiper ortamlar, öğretmen ya da rehber bir kişinin desteği olmadan öğrencinin öğrenme sürecini kendisinin düzenlemesine imkân vermektedir. Bu tür sistemlerde, öğrencilerin bireysel özelliklerinin öğrenme süreçleri üzerindeki etkisi daha fazla ön plana çıkmaktadır. Çünkü öğrencilerin, bir öğretim uygulamasına yönelik tercih ettikleri öğretme-öğrenme yaklaşımları, gezinme tercihleri ve öğretimsel içeriklerden yararlanma düzeyleri, sahip oldukları bireysel özelliklere göre farklılaşmaktadır. Alan yazındaki çalışmalar öğrenenin bireysel özelliklerini dikkate alan dinamik uyarlanabilir öğrenci modeline sahip sistemler geliştirmenin önemi ve yararı üzerinde durmaktadır. Öğrencinin mevcut bilişsel durumunu ortaya çıkarmak ve öğrencilerin hiper ortam sistemlerinden daha etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak için dinamik öğrenci modellerinin tasarımı önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada dinamik öğrenci modeli geliştirebilmek için mevcut değişkenler arasındaki ilişkiler, bireysel farklılıklar çerçevesinde ele alınmıştır. Ayrıca farklı bilgi türündeki içeriklerde bu ilişkilerin mevcut olup olmadığı incelenmiş ve anlamlı göstergeler temel alınarak dinamik öğrenci modellemede kullanılabilecek bayes ağları oluşturulmuştur. İlişkisel tarama modelinde desenlenen çalışma, 81 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın uygulama süreci altı hafta sürmüştür. Araştırma kapsamında bağımlı değişkenlere ilişkin ölçümlerde akademik başarı testi, kaybolma algısı ölçeği ve memnuniyet ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkenlerini oluşturan gezinme metriklerinin hesaplanmasında ise öğrenenlerin gezinme verilerinden yararlanılmıştır. Son olarak çalışmanın aracı değişkenlerine ilişkin ölçümlerde, bilişsel stili belirlemek amacıyla gizlenmiş şekiller grup testinden, çalışma bellek kapasitesini belirlemek için işlem-harf dizisi testinden ve ön bilgi seviyesini belirlemek için akademik başarı testinden yararlanılmıştır. Çalışmanın amacı ve araştırma modeli çerçevesinde, çalışmada farklı nicel analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerini analiz etmek için frekans ve yüzde, değişkenler arası ilişkileri tespit etmek amacıyla pearson korelasyon, ele alınan bireysel özelliklere ait her bir alt grubun gezinme metrikleri arasındaki farklılığı belirlemek için t testi, ölçüm modelinde yer alan değişkenlerin betimsel özelliklerini analiz etmek için aritmetik ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca modelin anlamlılığının tespiti, alt gruplar açısından farklılaşmaları görmek için çoklu grup analizi, model üzerindeki dolaylı ve doğrudan etkilerin ortaya koyulması için yol analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, yapısal modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkilerin, bireysel özelliklere ve hiper ortamda sunulan bilgi türüne bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Bu değişimler göz önünde bulundurularak algılanan kaybolmanın, akademik performansın ve memnuniyetin tahmininde etkili olan göstergeler incelenmiştir. Olasılığa dayalı öğrenci modellemesinin temel girdisi olacak bayes ağları, bu göstergeler çerçevesinde oluşturulmuştur. Ayrıca araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak uygulamaya ve gelecekte yapılabilecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

 • D-9 Üstün Yetenekli Öğrencilere Yazılım Geliştirme Süreçlerinin Öğretilmesine Yönelik Bir Öğretim Programının Tasarlanması ve Geliştirilmesi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Hatice DURAK, 2016. Tez No:429389

  Öz

  Bu çalışmanın amacı, ilkokul 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilere Scratch destekli programlama geliştirme süreçlerinin öğretilmesine yönelik Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) modeline göre tasarlanmış bir öğretim programının uygulama sürecine ilişkin görüşleri incelemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma, Ankara- Altındağ merkezinde bulunan bir ilkokulda Altındağ Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) tarafından üstün yetenekli olarak tanımlanan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın gerçekleştirildiği 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında çalışma grubunu oluşturan 2., 3, ve 4. Sınıfta okuyan 26 öğrenci ile 15 hafta süren bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecine başlamadan önce farklı illerde ve farklı okullarda ilkokul 2-3 ve 4. sınıflarda üstün yetenekli öğrencilere bilişim teknolojileri dersi için Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) uygulanmasıyla ilgili mevcut durumu belirlemek amacıyla "BEP Uygulaması İçeriğinin Belirlenmesine Yönelik Öğretmen Anketi" kullanılmıştır. Amaçlı örneklemeyle seçilen çalışma grubunun demografik bilgilerini ve bilişim teknolojileri kullanım durumlarını belirlemek amacıyla da "Kişisel Bilgiler, Bilgisayar ve İnternet Kullanım Durumu Anketi" kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde nitel veri toplama yöntemlerinden gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme, alan notları ve yansıma raporları tutulmuştur. Gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme, alan notları ve yansıma raporlarından elde edilen veriler araştırmacı ve ilgili alan uzmanı tarafından eşzamanlı olarak içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Kodlayıcı güvenirliliği %100 görüş birliği ile sağlanmıştır. Nitel veriler Nvivo 11 programıyla, anketlerden elde edilen veriler ise SPSS 18 programı ile frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre dersin güçlü yönleri öğrencilerin kendi tasarımlarını geliştirdikleri uygulamaya dönük, üretken bir ders olması, öğrenen seviyesine uygun ve düşüncelerini serbestçe ifade edebildikleri bir ortam sağlanması, bilgisayar kullanımına ilişkin yeni bilgiler edinme, diğer derslerde öğrenilenleri bu derste uygulayabilme olanağıdır. Öte yandan araç-gereç çeşitliliği sunulması, Scratch programının kullanılması, dersin bir web sitesinin olması, çevrim-içi ortamda kaynak paylaşımı yapılması katılımcılarca dersin güçlü yönleri arasında değerlendirilmiştir. Sürecin algılan zayıf yönlerinin, derste yaşanan teknik ve diğer zorluklar, sınırlılıklar, ders saatinin yetersizliği, dersin zamanı, Scratch'ın bazı olumsuz özellikleri, planlanan projelerin gerçekleştirilememesi, yardımın bazı noktalarda yetersiz kalması, cinsiyet ve sınıf düzeyindeki farkların oluşturduğu olumsuz durumların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılara göre uygulama sürecinde programlama öğretimini etkileyen faktörlerden en önemlisi bilgisayar okuryazarlığı becerileriyle ilgili önbilgilerinin olmasıdır. Öte yandan katılımcılarca süreçte zaman zaman önceki bilgilerin hatırlatılmasının öğretimin etkililiği açısından önemli görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar öğrenme ortamını esnek, katılıma ve uygulamaya izin veren yapıda görmektedir. Proje geliştirme süreci ise öğrenenlerin tüm öğrendiklerini tekrar için bir fırsat sağlamıştır. Değerlendirmede rol almak öğrencilere aitlik hissi yaşatmıştır. Dersteki etkinliklerde Scratch ile farklı öğrenme alanlarını içeren konularda proje uygulamalarının yapılması ve disiplinlerarası yaklaşımın öğretimi olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır. Uygulamada en sık ortaya çıkan sorunların bilgisayar, İnternet ve donanımla ilişkili teknik sorunlardır. Öğrenenlerin programlamaya dair ilk akıllarına gelen durumların animasyon, çizgi film yapmak, karakter çizmek gibi etkinlikler ve görsel ögeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yazılım geliştirme süreçlerinde katılımcıların sevme, beğeni, istek, memnuniyetle ilgili duygu ve görüşlerinde yoğunluk olduğu ve motivasyonun olumlu etkilendiği düşünülmektedir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında geliştirilen öneriler uygulamaya ve araştırmaya dayalı yönlere göre geliştirilmiştir.

 • D-8 Çevrimiçi Öğrenmede Dijital Kavram Haritalarının Öğrencilerin Başarılarına ve Kaybolmalarına Etkisi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Şeyhmus AYDOĞDU, 2016. Tez No:429394

  Öz

  Bu araştırmanın amacı, kavram haritalarının otomatik oluşturulmasına yönelik bir uygulama geliştirilmesi ve oluşturulan kavram haritasının gezinme aracı olarak kullanımının öğrencilerin başarıları ve kaybolmaları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın bağımsız değişkeni web ortamında kullanılan gezinme aracı türüdür. Gezinme aracının içerik ağacı ve kavram haritası olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri, öğrencilerin başarıları ve kaybolma düzeyleridir. Araştırmanın çalışma grubu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2014-2015 Bahar Dönemi'nde Öğretim Tasarımı dersi alan 66 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrenciler, kavram haritası ile gezinme ve içerik ağacı ile gezinme ortamlarına yansız olarak atanmıştır. Araştırmada kavram haritasının otomatik olarak oluşturulması için terim frekansı/devrik doküman frekansı algoritması kullanılmış ve açık kaynak kodlu Zemberek dil işleme kütüphanesinden yararlanılmıştır. Haftalık ders içeriklerine göre otomatik oluşturulan kavram haritaları incelenerek ve alan uzmanı görüşü alınarak nihai kavram haritaları oluşturulmuştur. Araştırmanın web ortamında gerçekleştirilmesi için Hayalimdeki Üniversite adı verilen web tabanlı uygulama geliştirilmiş ve www.hayalimdekiuniversite.com adresinden yayınlanmıştır. Geliştirme sürecinin ardından hazırlanan ders içerikleri, kavram haritaları, öğrenci bilgileri ve haftalık gerçekleştirilecek görevler listesi sisteme yüklenmiştir. Araştırmada öğrenci başarısının ölçümü için başarı testi geliştirilmiş ve geliştirilen başarı testi kullanılmıştır. Kaybolmanın ölçümü için öğrencilerin kaybolma algıları ve kaybolma miktarları incelenmiştir. Öğrencilerin kaybolma algılarının incelenmesi için hiper ortamlarda kaybolma ölçeğinden yararlanılmıştır. Kaybolma miktarının ölçümü için öğrencilere haftalık olarak görevler tanımlanmış, görevleri gerçekleştirirken izlenen yol veritabanına kaydedilmiş ve gezinmede izlenen yol ile görevde tanımlanan optimum yol arasındaki benzerlik Needleman & Wunsch algoritması kullanılarak hesaplanmıştır. 6 hafta süren çalışmada öğrencilerin gerçekleştirmesi gereken 18 görev tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda, her iki grupta yer alan öğrencilerin başarısında olumlu yönde anlamlı bir artış olmuştur. Bunun yanı sıra başarının öğrencilerin gezindikleri ortama göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) yöntemi kullanılmıştır [F(1, 62) = 6,87, p<,05]. Analiz sonucunda içerik ağacı ile gezinme ortamını kullanan öğrencilerin ( = 71,92) kavram haritası ile gezinme ortamını kullanan öğrencilere ( = 57,34) göre daha başarılı oldukları görülmüştür. Öğrencilerin kullanmış oldukları gezinme aracına göre kaybolma algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi analizi sonucunda kullanılan gezinme aracına göre kaybolma algılarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir [t(52) = ,456, p>,05]. Öğrencilerin, kaybolma algılarından farklı olarak verilen görev bazında kaybolma miktarları hesaplanmıştır. Öğrencilerin kaybolma miktarlarının kullandıkları gezinme aracı türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla görev bazında alınan puanlara göre t-testi analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, gezinme aracında yer alan konu veya kavram sayısı, verilen görevin içeriği gibi değişkenlere göre öğrencilerin kaybolma miktarlarında farklılık olduğu görülmüştür. Son olarak öğrencilerin kaybolma algıları ve kaybolma miktarları arasındaki ilişki incelenmiş ve belirtilen değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (r=,105, p>,05).

 • D-7 Tasarım Tabanlı Öğrenme Ortamında Bilgisayar Oyunu Geliştirme Etkinliğinin Öğretim Sürecinde Kullanılması

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Kevser HAVA, 2016. Tez No:429379

  Öz

  Bu çalışmanın amacı, bilgisayar oyunu geliştirme etkinliğinin öğretime entegrasyon sürecinin incelenmesidir. İki fazdan oluşan ve biçimlendirici araştırma çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada, birinci faz uygulama sürecinden elde edilen veriler doğrultusunda ikinci faz uygulama sürecinde düzenlemeler yapılmıştır. 2014-2015 eğitim- öğretim döneminde gerçekleştirilen çalışmada, birinci faz uygulama 12 hafta, ikinci faz uygulama 11 hafta olarak sürmüştür. Çalışma, üstün yetenekli öğrencilerin öğrenim gördüğü, Ankara ili Ümitköy ilçesinde bulunan Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada katılımcı olarak 1 tane Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve gönüllük esasına göre 20 öğrenci yer almıştır. Oyun geliştirme aracı olarak Kodu programının kullanıldığı uygulama sürecinde öğrenciler; analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamalarının yer aldığı oyun tasarım modeli doğrultusunda, eğitsel konularla ilgili dijital oyun geliştirmişlerdir. Araştırmada anket, görüşme, alan notları ve dijital eserler (öğrenci oyunları) aracılığıyla veri toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, gömülü teorideki analiz teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular; oyun geliştirme etkinliğinin entegrasyon sürecini kolaylaştıran faktörler, engelleyen faktörler, iyileştirici faktörler ve oyun tasarım modeli olmak üzere dört tema altında organize edilmiştir. Çalışma sonucunda oyun geliştirme etkinliğinin; problem çözme ve üretim becerisi kazandırma, tasarım sürecini deneyimleme ve bireysel yeteneklerinin fark edilmesi açısından önemli çıktıları olduğu görülmüştür.

 • D-6 Temel Bilgisayar Eğitimi Alanında Bilgisayarlı Uyarlanabilir Sınavların Ölçme Özelliklerinin Diğer Sınav Türleriyle Karşılaştırılması

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, M. Fikret GELİBOLU, 2015. Tez No:429548

  Öz

  Teknolojinin artan bir ivmeyle yaşamın her alanına girdiği günümüzde bilgisayar ve diğer teknolojik aygıtları kullanmak bir zorunluluk teşkil etmektedir. Bu gereksinimi karşılamak için açılan uzaktan eğitim programları gerek sertifikasyon gerekse öz değerlendirme konusunda daha gelişmiş ölçme yöntem ve araçlarına gereksinim duymaktadır. Klasik test kuramına göre daha üstün özelliklere sahip madde tepki kuramını temel alan bilgisayarlı uyarlanabilir sınavlar bu açığı kapatmada iddialı çözümler sergilemektedir. Bu çalışmada bilgisayarlı uyarlanabilir sınavların özellikle uzaktan eğitimde kullanılan diğer sınav türleriyle ölçme benzerlikleri, cinsiyet gibi bireysel fark değişkenleri de dikkate alınarak araştırılmıştır. Temel bilgisayar eğitimi alanında hazırlanmış dört tür sınav ile temel bilgisayar eğitiminde en gerçekçi verileri sağladığı varsayılan uygulama sınavları ve tekrarlı ölçümler sonucu elde edilen yıl sonu başarı puanların aralarındaki benzerlik araştırılmıştır. Tüm geliştirilen sınavları tamamlayarak geçerli kabul edilen 158 üniversite öğrencisi verisi üzerinde araştırma bulguları yorumlanmıştır. Bilgisayarlı uyarlanabilir sınavların hem dış geçerlilik ölçütü olarak alınan yıl sonu başarı puanına hem de uygulama sınavı puanına diğer sınav türlerinden daha kısa sürede daha az soruyla ve daha benzer ölçümler yaptığı bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet grupları arasında yapılan korelasyon ve karşılaştırmalar, bilgisayarlı uyarlanabilir sınavların diğer ölçme araçlarından alanyazınla tutarlı biçimde daha yüksek doğrulukta ölçümler yaptığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ayrıca tümdengelim yaklaşımıyla bilgisayarlı uyarlanabilir sınavların doğru/yanlış yanıt, süre ve yetenek kestirimi arasındaki ilişkiler çalışmada toplanan veriler ışığında yorumlanmıştır.

 • D-5 Programlama Dili Öğretiminde ALICE Yazılımının Ders Başarısı, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerisi ile Üstbilişsel Farkındalık Düzeyine Etkisi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Ebru SOLMAZ, 2014. Tez No:381475

  Öz

  Çalışmanın amacı; Alice üç boyutlu yazılım geliştirme ortamının programlama öğretiminde öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri, problem çözme becerileri, üstbilişsel farkındalık düzeyleri ve ders başarıları üzerindeki etkisini ve ortama ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada hem nicel hem de nitel veriler toplandığı için karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni alice yazılımı, bağımlı değişkenleri ise eleştirel düşünme eğilimi, problem çözme becerisi, üstbilişsel farkındalık düzeyi ve ders başarısıdır. Çalışmanın nicel kısmında yarı deneysel desenler kullanılmış; eleştirel düşünme eğilimi, problem çözme becerisi, üstbilişsel farkındalık düzeyi değişkenleri için öntest- sontest kontrol gruplu desen, ders başarısı değişkeni için sontest kontrol gruplu desen tercih edilmiştir. Araştırmanın nitel kısmında ise görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nde 2013-2014 Güz döneminde Programlama Dilleri-I dersini alan 39 ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Programlama Dilleri- I dersinin birinci şubesi deney grubu, ikinci şubesi kontrol grubu olarak yansız bir şekilde atanmıştır. Deney grubuna 7 hafta boyunca Alice yazılımı kullanılarak PHP programlama dilinde temel programlama kavramları öğretilmiş, kontrol gurubuna ise PHP programlama dilinde temel kavramlar herhangi bir yardımcı araç kullanılmadan öğretilmiştir. Uygulama sonunda Alice programını kullanan öğrenciler ile görüşme yapılarak öğrencilerin program ile ilgili görüşleri alınmıştır. Ders başarısı değişkenine ait sontest verileri bağımsız örneklemler için t-testi kullanılarak analiz edilmiş, öğrencilerin başarı testi puanlarının deney ve kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir [t(37)=0.002, p>0.05]. Eleştirel düşünme eğilimi, problem çözme becerisi ve üstbilişsel farkındalık değişkenlerine ait öntest ve sontest verileri ise İki faktörlü ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık göstermediği, yani Alice programı kullanımının eleştirel düşünme eğilimi üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı bulunmuştur [F(1,37)=0.878,p>0.05]. Aynı şekilde deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin problem çözme becerilerinin deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık göstermediği, yani Alice programı kullanımının problem çözme becerileri üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı ortaya çıkmıştır [F(1,37)=0.802,p>0.05]. Ayrıca deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin üst bilişsel farkındalık düzeylerinin deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık göstermediği, yani Alice programı kullanımının üst bilişsel farkındalık düzeyi üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı belirlenmiştir [F(1,37)=1.406,p>0.05]. Uygulama sonunda Alice programını kullanan öğrenciler ile yapılan görüşme çıktıları ise Alice programının öğrencilerin öğrenimleri üzerindeki etkileri ve katkıları, programın olumlu ve olumsuz özellikleri gibi konular hakkında çeşitli bulgular sağlamıştır.

 • D-4 Çevrimiçi Ortamlarda Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi ve Sorgulama Tipine Göre Öğrencilerin Güdülenme ve Araştırma Topluluğu Durumlarının Karşılaştırılması

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Mustafa Serkan GÜNBATAR, 2014. Tez No:381454

  Öz

  Bu çalışmanın genel amacı çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen ve sorgulama tipine göre farklılaşan sorgulamaya dayalı öğrenme süreçlerini bazı değişkenlere göre karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Araştırmada tek faktörlü sontest grup karşılaştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılında, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümü öğrencileri ile yürütülmüştür. Öğrencilerden 28'i ile açık, 28'i ile ise yönlendirilmiş sorgulama süreci kapsamında öğrenme faaliyetleri yürütülmüştür. Çalışmaya toplamda 56 öğrenci dâhil edilmiştir. Öğrenciler 5 ya da 6 kişilik çalışma grupları ile öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Beşi açık, beşi yönlendirilmiş sorgulama grubu olmak üzere toplamda 10 çalışma grubu ile uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Yürütülen öğrenme etkinlikleri Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenme süreçlerinin merkezinde ders içeriği ile ilgili kapsamlı bir problem durumu yer almıştır. Öğrenme faaliyetleri iki ay gibi bir sürece yayılan, altı öğrenme oturumu ile yürütülmüştür. Çalışma kapsamında veriler, Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği, Araştırma Topluluğu Ölçeği, Araştırma Süreci Anketi, Grup Arkadaşını Değerlendirme Formu, Problem Tabanlı Öğrenme Performans Değerlendirme Ölçeği ve Öğrenme Süreci Anketi ile elde edilmiştir. Veriler analiz edilirken Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-Smirnov normallik testleri, ilişkisiz örneklemler için t testi, ilişkili ölçümler için t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, uygulama öncesinde açık ve yönlendirilmiş sorgulama grupları arasında güdülenme düzeyleri açısından anlamlı farklılık yoktur (t(54)=0.521, p>0.05). iki aylık öğrenme süreci sonunda da açık ve yönlendirilmiş sorgulama gruplarının derse yönelik güdülenme düzeyleri arasında farklılık görülmemiştir (t(54)=0.172, p>0.05). Açık sorgulama grubu öğrencilerinin öğrenme süreci öncesinden sonrasına güdülenme düzeylerinde anlamlı farklılık gerçekleşmemiştir (t(28)=-0,892, p>0.05). Yönlendirilmiş sorgulama grubu öğrencilerinin güdülenme düzeylerinde de anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir (t(28)=-0.941, p>0.05). Fakat yönlendirilmiş sorgulama grubunun, ilgili ölçeğin "Dışsal hedef düzenleme" faktörü puanlarında azalma (t(28)=2.413, p<0.05), Öz yeterlilik faktörü puanlarında ise artış gözlenmiştir (t(28)=-2.810, p<0.05). Öğrenme süreci sonunda öğrencilerin Öğrenme Stratejileri ölçeği puanlarının Sorgulama tipine (Açık ve Yönlendirilmiş sorgulama) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyle farklılaşmadığı görülmüştür (t(54)=0.791, p>0.05). Ancak "Zaman ve çalışma ortamı" faktöründe Yönlendirilmiş sorgulama grubu lehine farklılık tespit edilmiştir (t(54)=2.433, p<0.05). Yönlendirilmiş sorgulama grubunun Araştırma topluluğu ölçeği sonuçları, açık sorgulama grubuna oranla anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (t(54)=2.412, p<0.05). Benzer şekilde, ölçeğin Öğretimsel buradalık (t(54)=2.724, p<0.05) ve Bilişsel buradalık (t(54)=2.247, p<0.05) faktörleri de yönlendirilmiş sorgulama grubu lehine farklılaşmaktadır. Ancak Toplumsal buradalık faktörü açısından farklılık görülmemiştir (t(54)=1.096, p>0.05). Araştırma süreci anketi sonuçları incelendiğinde, İnternette araştırma yapmadan önce plan yaparım ifadesi ile ilgili durumu, yönlendirilmiş sorgulama grubu öğrencileri yüksek oranda gerçekleştirdiklerini, açık sorgulama grubu öğrencileri ise orta düzeyde gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Anketin diğer maddelerine verilen yanıtlar birbirine benzerlik göstermektedir. Grup arkadaşını değerlendirme ölçeğine göre yönlendirilmiş sorgulama grubu öğrencileri, açık sorgulama grubu öğrencilerine oranla çalışma grubunda bulunan arkadaşlarına daha yüksek puanlar vermişlerdir (U=6964.500, p<0.05). Problem Tabanlı Öğrenme Performans Değerlendirme Ölçeği ile elde edilen uzman değerlendirme puanları da benzer şekilde yönlendirilmiş sorgulama grubu lehine yüksektir (t(28)=3.103, p<0.05). Öğrencilerin kendi bakış açılarını yansıtan ölçme araçlarına verdikleri yanıtlar, uzman değerlendirmeleri ve akran değerlendirmeleri sonuçlarına göre yönlendirilmiş sorgulama grubu öğrencilerinin daha verimli bir çalışma süreci geçirdikleri anlaşılmaktadır. Elde edilen nitel verilere göre ise öğrencilerden bazıları öğrenme süreçlerine ilişkin olarak farklı beklentilerini yansıtmışlardır. Bu noktadan hareketle benzer yapılacak çalışmalarda öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

 • D-3 İlköğretim Programlarında Yer Alan Görsel Okuryazarlık Kazanımlarının Değerlendirilmesi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı, Fatma KESKİNKILIÇ, 2014. Tez No:381576

  Öz

  Bu araştırmanın amacı görsel okuryazarlık kavramı, ilgili olduğu alanlar ve bu alanlardaki çalışmaların sonuçlarını görsel okuryazarlık eğitimi açısından irdelemektir. Araştırma 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada alan yazın incelemesi yapılarak elde edilen bulgular doğrultusunda görsel okuryazarlık eğitimine ilişkin kazanımlar belirlenmiş ve mevcut ilköğretim programında bulunan kazanımlar ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Uygulamada olan öğretim programı uluslar arası kazanımlar açısından değerlendirilmiştir. İkinci aşamada görsel okuryazarlık eğitimi almış bireylerin görsel okuma ve görsel sunu düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmanın üçüncü ve son aşamasında ise görsel okuma ve görsel sunu düzeylerinin bilişsel stil ve geometri başarısı değişkenleri ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kırşehir Anadolu Öğretmen Lisesi ve Mucur Şeyh Edebali Anadolu Lisesi'nde okuyan 172 adet dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmuştur.Araştırmanın sonucunda öğrencilerin görsel okuma düzeyleri ile görsel sunu düzeyleri arasında, görsel okuma düzeyleri ile geometri başarısı arasında ve görsel sunu düzeyleri ile geometri başarısı arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca görsel okuma düzeyleri ile bilişsel stilleri ve görsel sunu düzeyleri ile bilişsel stilleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • YL-12 Veri analizi için genişleyebilir bir karar ağacının oluşturulması, web ve mobil uygulamalarının geliştirilmesi

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Mevlüt UYSAL, 2014. Tez No:362476

  Öz

  Özellikle sosyal ve beşeri bilimlerde çalışan araştırmacılar için deneysel çalışmalarında sıklıkla başvurdukları veri analizi yöntemlerinden en uygun olanının seçilmesi, istatistik alanında belirli bir ölçüde bilgi sahibi olmayı gerektirdiğinden, zorlu bir süreç anlamına gelmektedir. Araştırmaların çıktıları yanlış istatistiksel yöntemlerle test edilebilmekte ve hatalı sonuçlar elde edilebilmektedir. Araştırmacılar doğru istatistiksel yöntemi seçebilmek için uzman kişilerden yardım almalı ya da istatistik alnındaki kaynaklardan yeterli bilgi edinmelidirler. İstatistiksel kaynaklardaki bilgilerin ve alanda uzman kişilerin bilgi ve tecrübelerinin bir yazılım aracılığı ile araştırmacılara kolay ve etkili sunulması, faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu çalışma kapsamında araştırmacılara deneysel çalışmalarında, uygun istatistiksel yöntemi seçebilmek için kılavuzluk görevini üstlenecek bir karar ağacı, yönetilebilir bir web uygulaması aracılığıyla sunulmuştur. İnternet ortamında tüm araştırmacılara açık olarak sunulan uygulama, soru-cevap yöntemiyle araştırmacılara çalışmaları için en uygun istatistiksel yöntemi önermektedir. Yönetim paneli aracılığıyla karar ağacı istenildiği şekilde değiştirilebilmekte ve genişletilebilmektedir. Uygulama aynı zamanda mobil ortamlarda da çalışabilmektedir.

 • YL-11 Çoklu dokunmatik ekran için geliştirilen öğretim materyallerinin tasarım ve geliştirme süreci: Biçimlendirici araştırma örneği

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı, Figen DEMİREL UZUN, 2013. Tez No:336140

  Öz

  Bu çalışmanın amacı öğrenci ve öğretmen deneyimlerini ve görüşlerini inceleyerek çoklu dokunmatik ekran için geliştirilen öğretimsel materyallerin tasarımında dikkat edilmesi gereken hususları belirlemektir. Biçimlendirici araştırma deseni kullanılan çalışmada Ankara – Etimesgut bölgesinde bulunan bir ilkokulun altıncı sınıf öğrencilerinden ve bu okulda görev yapan beş öğretmenden veri toplanmış ve nitel bir çalışma yapılmıştır. Araştırma, biçimsel araştırma yöntemlerinin bir çeşidi olan uygulama esnasında veri toplama prosedürü takip edilerek yapılmıştır. Öğretmen ve öğrenci görüşmeleri, gözlemler ve uygulamalar esnasında katılımcılardan istenilen sesli düşünme temel veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Veriler kağıt üzeri prototipler ve uygulamaların hazırlanmasından sonra üç uygulama döneminde toplanmıştır. Kağıt prototipler ve ilk uygulama sırasında öğretmenlerden veri toplanmıştır. Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü uygulamalarda ise öğrencilerden veriler toplanmıştır. Veriler genel olarak çoklu dokunmatik ekranlar için geliştirilen materyallerin içerik, görsel tasarım, çoklu dokunmatik ekranın kullanımı ve sağlanan etkileşim açısından hem öğretmenlerden hem de öğrencilerden görüşlerinin alınması ve davranışlarının izlenerek not edilmesi şeklinde varolan kodlara göre toplanmıştır. Uygulamalar esnasında katılımcıların memnuniyet ve memnuniyetsizlik duyduğu yerler not edilerek bir sonraki uygulamada katılımcı dönütleri analizine göre yeni prototipler hazırlanmıştır. Tekrarlamalı bir süreç izlenmiş olup çalışmada bir uygulamadan elde edilen çıktılar bir sonraki uygulama için girdi özelliği taşımaktadır. Üçüncü uygulamadan sonra genel olarak katılımcı memnuniyeti sağlanmış ve geliştirmeler son bulmuştur. Çalışma sonunda bulgulara göre düzenlenen ve çoklu dokunmatik ekran için geliştirilen öğretimsel materyallerin tasarımında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar geliştiriciler ve öğretim teknologlarının geliştirmelerde dikkat etmesi gerekenler, öğretmenlerin sınıf içerisinde uygulama esnasında dikkat etmesi gerekenler ve araştırmacıların araştırma ajandasına alabileceği kriterler olarak sıralanmış ve belirlenen kriterlerin kişilere yol gösterici olması beklenmektedir.

 • D-2 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, 2012. Tez No:330139

  Öz

  Bu araştırmanın amacı, çevrimiçi öğrenme ortamlarında uyarlanmış sosyal etkileşim araçlarının öğrencilerin akademik başarıları ve sosyal bulunuşluk algılarına etkisini belirlemektir. Araştırmada 3X2 faktöriyel desen kullanılmıştır. Birinci faktör araştırmanın bağımsız değişkeni olan çevrimiçi öğrenme ortamıdır. Bağımsız değişkenin üç alt boyutu vardır. Bu ortamlar, öğrenciler tarafından tercih edilen etkileşim araçlarının farklı birleşimlerini sunmaları açısından farklıdırlar. Araştırmanın bağımlı değişkenleri ise öğrencilerin akademik başarıları ile sosyal bulunuşluk algılarıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2010-2011 yılı Güz dönemi 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 87 kişi oluşturmaktadır. Öğrencilere 4 farklı çevrimiçi öğrenme ortamı sunulmuş, kendi tercihleri doğrultusunda 3 ortama atanmıştır. Ardından öğrenciler, araştırmanın deneysel sürecini, 13 hafta boyunca tercih etmiş oldukları çevrimiçi öğrenme ortamında öğretim elemanı eşliğinde ve grup arkadaşlarıyla çalışarak tamamlamışlardır. Öğrencilerin süreç değerlendirme sonucundaki akademik başarı puanlarında sadece iki farklı çevrimiçi öğrenme ortamına göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farklılık Ortam IV'te çalışan ile Ortam I'de çalışan öğrenciler arasında, Ortam IV lehinedir. Öğrencilerin sonuç değerlendirmeye göre akademik başarı puanlarının çalıştıkları çevrimiçi öğrenme ortamına göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Çalışma grubundaki tüm öğrencilerin akademik başarıları uygulama süreci sonunda anlamlı düzeylerde artmıştır. Bu nedenle, öğrencilere öğrenme sürecinin başlangıcında kullanmak istedikleri etkileşim araçlarını uyarlama fırsatının verilmesi tüm öğrencilerin öğrenmesi açısından faydalı olmuştur. Her 3 ortamdaki tüm öğrencilerin sosyal bulunuşluk algılarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin sosyal bulunuşluk algılarının çalıştıkları çevrimiçi öğrenme ortamına göre değişmediği sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin çalıştıkları çevrimiçi öğrenme ortamına ilişkin memnuniyetleri de yüksektir.

 • YL-10 Öğretmenlerin Derslerinde Öğretim Teknolojilerini Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Analizi

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Meral GÜZEL TÜRK, 2012. Tez No:317097

  Öz

  Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin derslerinde öğretim teknolojilerini kullanma konusunda hangi noktada olduklarını, doğrudan kendi görüşlerinden olmak üzere belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada öğretmenlerin derslerinde teknolojiyi niçin kullandıkları, hangi teknolojileri ne amaçla kullandıkları, kullandıkları bu teknolojiyi hangi kaynaklardan elde ettikleri ve bu teknolojileri kullanırken herhangi bir kaynaktan yardım alıp almadıkları, teknoloji kullanımı konusunda kendilerini yeterli görüp görmedikleri gibi sorular irdelenmiştir. Öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanımı hakkındaki görüşlerini derinlemesine ortaya koymaya çalışan bu araştırmada nitel araştırma tekniği ve genel olarak durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada belirlenen alt problemlerle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için bir bilgi formu kullanılmıştır. Daha sonra bilgi formu internet üzerinden yayınlanmış ve öğretmenlere e-posta yolu ile ulaşılmıştır. Araştırmamızda 1000 kadar öğretmene araştırmaya katılmaları için birer e-posta iletisi gönderilmiştir. Bu öğretmenlerden 93 tanesinden dönüş sağlanmıştır. Verilerin analizinde hem betimsel, hem de içerik analizinden yararlanılmıştır. Bilgi formunda yer alan yapılandırılmış sorular betimsel analiz için önceden belirlenmiş temaları ortaya çıkarmıştır. İçerik analizi sonucunda benzer cevaplardan yola çıkılarak kategoriler oluşturulmuştur. Kategoriler oluşturulduktan sonra her bir kategorinin frekans ve yüzdeliği ortaya çıkarılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler derslerinde teknolojiyi, aktif öğrenmeyi sağlama, kalıcılığı sağlama, öğrenmeyi kolaylaştırma, kaliteli öğrenme, zamandan tasarruf gibi nedenlerle kullanmaktadırlar. Araştırmamıza katılan öğretmenlerden hiç birisinin derslerinde grafiksel hesap makinesi, veritabanı yönetim yazılımı, sohbet odaları, video konferans, sesli konferans, uzman sistemler, programlama dilleri ve benzeşim (simülasyon) teknolojilerini kullanmadıkları görülmektedir. Buna karşın resim/grafik gösterimi, projektör ve video gösterimi gibi teknolojiler en çok kullanılan teknolojilerdir.

 • YL-9 Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarlama Yönteminin, İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Kevser HAVA, 2012. Tez No:317078

  Öz

  Bu araştırmada, eğitsel bilgisayar oyunu tasarlama yönteminin, öğrenci başarısı üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Ankara ilinde bulunan Yenikent İlksan İlköğretim Okulu 4/E şubesi öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel modele göre yürütülen araştırmada, 34 öğrenci 17'si deney 17'si kontrol grubuna yansız olarak atanmıştır. Araştırmanın deneysel aşamasında kullanılmak üzere, kesirler ünitesinde yer alan konulara özgü, öğrencilerin web ortamında eğitsel oyun tasarlayabilmeleri ve oynayabilmeleri için "Oyun Yap ve Oyna" isimli uygulama geliştirilmiştir. İki haftalık süre içerisinde deney grubu öğrencileri eğitsel oyun tasarlamış, kontrol grubu öğrencileri eğitsel oyun oynamışlardır. Uygulamalardan önce ve sonra öğrencilerden konu başarı testini cevaplamaları istenmiş, elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrasındaki başarı testi sonuçlarına göre her iki grupta istatistiksel olarak anlamlı bir artış gerçekleşmiş, buna ek olarak öğrencilerin eğitsel oyun tasarladıkları deney grubu ile eğitsel oyunlar oynayarak öğretimin uygulandığı kontrol grubunun akademik başarıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

 • YL-8 Öğretim Tasarımı Alanına Yönelik Bulanık Küme Tabanlı Bir Web Ansiklopedisi Uygulaması

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Şeyhmus AYDOĞDU, 2012. Tez No:317075

  Öz

  Öğretim tasarımı, genel olarak eğitim bilimleri için önemli bir alandır. Bu önem, öğretim tasarımı alanının "nasıl daha iyi öğretilir?" sorusuna yanıt aramasından kaynaklanmaktadır. Çünkü öğretim tasarımı alanı, öğretimin daha etkili bir şekilde nasıl yapılabileceğini sistematik bir şekilde tasarlamayı amaçlamaktadır. Bu sistematikleştirme amaçları doğrultusunda öğretim yaklaşımları, kuramları, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu kavramlar öğrenen özelliklerine göre kendi içerisinde farklı alt maddelere sahiptirler. Örneğin, davranışçı yaklaşım, bilişsel yaklaşım ve yapılandırmacı yaklaşım türleri yaklaşım kavramı altında toplanmaktadırlar. Çeşitli öğrenme ve öğretme kuramları da bu yaklaşımların altında sınıflandırılan birer alt kavram olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu kavramlar ve maddeler çoğu zaman birbirlerine karıştırılmakta veya birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı maddelerin hangi kavram altında yer aldıkları ile ilgili kesin bir ayırım yapılamamaktadır. Bu durum, öğretim tasarımını öğrenmeye çalışan lisans ya da lisansüstü öğrencilerinin kavramları ve maddeleri ayırt etme yeteneklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda belirtilen kavramlar ve maddeler arasındaki karmaşıklığı en aza indirgemek amacıyla geliştirilecek bulanık küme tabanlı web ansiklopedisi uygulamasını geliştirmek ve geliştirilen bu uygulamanın kullanılabilirliğini test etmektir. Geliştirilen uygulama İnternet üzerinde www.otku.org adresi ile yayına başlamış ve kullanıcı denetimli olarak veri girişi başlatılmıştır. Gerçekleştirilen kullanılabilirlik çalışması, etkililik, verimlilik ve kullanıcı memnuniyeti bileşenlerini içermektedir ve sonuç olarak yüksek bir kullanılabilirlik durumu elde edilmiştir.

 • D-1 Web Destekli Örnek Olay Yönteminde Çoklu Bakış Açısı ve Yüz Yüze Etkileşimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

  Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Çelebi ULUYOL, 2011. Tez No:279729

  Öz

  Bu araştırmanın amacı, web destekli örnek olay yönteminde çoklu bakış açısı ve yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmada tek gruplu tekrarlı ölçümler deseni kullanılmıştır Araştırmaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nde 2010-2011 Güz döneminde 2. Sınıfta okuyan ve Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi alan 65 öğrenci katılmıştır. Uygulama toplam 7 hafta sürmüştür. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin ölçülmesi için "Bütüncül Eleştirel Düşünme Dereceleme Ölçeği" (Facione ve Facione, 1994) kullanılmıştır. Araştırmacı ve öğretim teknolojileri alanında doktora sahibi üç uzman, uygulamaya katılan öğrencilerin yanıtlarını puanlamışlardır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, ilişkili örneklemler (Tekrarlı ölçümler) için Tek faktörlü ANOVA (One-Way ANOVA for Repeated Measures) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ortalama puanları arasında, çoklu bakış açılarını içeren ortamda çalıştıktan sonra anlamlı bir fark olduğu görülmektedir ([F(1–63)=416,502, p<,05]). Benzer biçimde, yüz yüze sınıf etkileşiminin ardından, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ortalama puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir ([F(1–63)=187,091, p<,05]). Bu bulgular, örnek olay yöntemi içerisinde çoklu bakış açılarının ve yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini etkilediğini göstermektedir. Çoklu bakış açısı ve yüz yüze etkileşim, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ortalama puanları arasında ise cinsiyet ve mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir fark yaratmamıştır.

 • YL-7 Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programlarında Kullanılmakta Olan Öğrenme Yönetim Sisteminin Ders Verenler Açısından Değerlendirilmesi

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Vildan ATEŞ, 2010. Tez No:287487

  Öz

  Öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim programlarında ihtiyaç duyulan ve kullanılan platformdur. ÖYS'yi kullanan öğretim elemanlarının ÖYS'nin kullanımı ile ilgili memnuniyet düzeyleri ve sisteme karşı olumlu tutum sergilemeleri ÖYS'lerin verimli bir şekilde kullanımı dolayısı ile uzaktan eğitim programlarının başarısı üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğretim elemanlarının Gazi Üniversitesi uzaktan eğitim programlarında 2009-2010 eğitim öğretim yılında kullanılan ÖYS'yi ne kadar ve hangi memnuniyet düzeyinde kullandıklarını belirlemektir. Araştırmanın bulgularına altı bölümden oluşan tam yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanan verilerin, betimsel ve içerik analizi yapılarak ulaşılmıştır. Görüşme formunun birinci bölümüne ait verilerin analizinden, ÖYS'yi kullanırken gereğinden fazla işlem adımının olduğu, ara yüzlerin kişiselleştirilememesi, kullanım esnasında bazı aksaklıklar ve ÖYS'nin geribildirim ve yardım konularında iyileştirmeye ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Görüşme formunun ikinci bölümünde elde edilen veri analizinden 27 bölümden 14 tane arasıra üç tane ise hiç kullanılmayan bölümün yer aldığı görülmüştür. Formun üçüncü bölümünün analizinde ise öğretim elemanlarının sınavlar için soru oluşturma, beyaz tahta kullanımı ve anket oluşturulması işlemlerini hiç kullanmadıkları görülmüştür. Dördüncü bölümde öğretim elemanları sanal sınıf oturumlarında yazışmanın yanı sıra, her iki tarafın da birbirini görebileceği biçimde görüşmenin olmasını tercih etmektedirler. Görüşme formunun beşinci bölümüne ait verilerden genel menü sistemi hakkında ve altıncı bölümde kanaat notunu belirlerken kullanılan yöntemler hakkında değişik görüşlerin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde bulgular doğrultusunda ÖYS'deki bölümlerin kullanım sıklığını ve kullanıcı memnuniyetini arttırmaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 • YL-6 İnternet Reklamcılığı Sektörünün Dünyadaki Gelişimi ve Türkiye'nin Bu Sektördeki Durumu

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Zafer AYAZ, 2010. Tez No:287471

  Öz

  İnternet reklamcılığı, ekonomik, ölçümlenebilen, hızla yayına alınabilen, hedef kitle belirlenmesine olanak sağlayabilen ve kullanıcı etkileşimine izin veren bir reklamcılık yöntemidir. İnternet reklamcılığı sektörü, oldukça büyük bir hızla yaygınlaşmış ve her geçen gün daha karmaşık bir duruma gelmiştir. Bu yüzden de standartlaşma ve etik rekabet ortamı oluşturabilme adına, çeşitli öz denetim ve idari denetim mekanizmalarının oluşturulması zorunluluğu doğmuştur. Yapılan bu çalışmayla, internet reklamcılığının tarihsel gelişimi, internet kullanım durumları, internet reklamcılığı uygulama yöntemleri, sektörel gelir ve kullanım durumları, düzenleme ve denetleme kurumları başlıkları altında, Türkiye ve dünya ülkeleri penceresinden bakıldığında ortaya çıkan bilgiler sunulmuştur.

 • YL-5 İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Düzeylerindeki Türkçe Metinlerde Cümle Uzunluğu, Kelime Uzunluğu ve Kelime Hazinesinin Okunabilirlik Üzerine Etkisi

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Ebru SOLMAZ, 2009. Tez No:234407

  Öz

  Evrenini ilköğretim 4 ve 5.sınıf düzeyindeki 30 adet Türkçe metinin oluşturduğu araştırmada, ortalama kelime uzunluğu, ortalama cümle uzunluğu ve kelime hazinelerinin kullanım sıklığı değişkenlerinin, metinlerin okunabilirliği (anlaşılabilirliği) üzerindeki etkileri incelenmiştir. Metinler 4. ve 5. sınıf düzeylerinden 10 öğrenciye okutularak verilen açık uçlu soruları cevaplamaları istenmiş, değerlendirme sonucu elde edilen puanların aritmetik ortalaması alınarak metinlerin okunabilirlik puanları belirlenmiştir. Diğer yandan metinlerin ortalama kelime uzunlukları ve ortalama cümle uzunlukları ile metinlerdeki kelime hazinesi kullanım sıklığı, çalışma sürecinde geliştirilen elektronik Türkçe metin analizi (eTma) isimli program kullanılarak analiz edilmiştir. Okunabilirlik puanları bağımlı değişken, metinlerin ortalama kelime uzunlukları, ortalama cümle uzunlukları ile kelime hazinesi kullanım sıklıkları bağımsız değişkenler olmak üzere, veriler üzerinde çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda bağımsız değişkenlerin bir arada bir metnin okunabilirliğini %22 oranında (R=0.471 ve R2=0.222) yordayabildikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçtan hareketle okunabilirlik üzerinde tahmin gücü daha yüksek olan başka değişkenlerde bulunduğu söylenebilir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise kelime hazinesi kullanım oranı değişkeninin diğer değişkenlere göre okunabilirlik puanı üzerinde daha anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu değişken, okunabilirlik üzerine yapılan araştırmalarda dikkate alınması gereken bir değişken olarak değerlendirilebilir.

 • YL-4 Türkiye'de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İçerik ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Derya AKÇA ÜSTÜNDAĞ, 2009. Tez No:231425

  Öz

  Bu çalışmada 2002-2007 yılları arasında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı'nda yapılan tezler incelenerek; ele alınan konular, bağımlı değişkenler; araştırmanın modeli, örneklemi, örneklem seçim yöntemi; araştırmada kullanılan materyal ve materyalin kimin tarafından yapıldığı; uygulamanın süresi; kullanılan ölçeğin özellikleri ve yapılan istatistik çalışmaları; araştırmacının mesleği ve üniversitesi; tez danışmanının bölümü ve jürideki BÖTE Bölümü öğretim elemanı sayısı ölçütlerine göre sınıflandırılarak eğilimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında yapılan yüksek lisans tez çalışmalarının eğilimlerini incelediği için bir eğilim araştırmasıdır. Diğer yandan, tezlerin incelenmesini, var olan durumun aynen resmedilerek sınıflandırılmasını ve eğilimlerinin araştırılmasını amaçladığı için tarama araştırmaları; tezlerin, içeriğindeki eğilimleri belirlemek amacıyla, içeriklerinin belirli kategoriler açısından sistematik bir şekilde incelenmesini ve sayısallaştırılmasını amaçladığı için içerik analizi araştırmaları kapsamına da girmektedir. Çalışmada incelenen ulusal tezler, Yüksek Öğretim Kurumu'nun internet sayfasındaki tez kütüphanesinden elde edilmiştir. Dolayısıyla, ancak yazarların bu sitede yayınlanmasına izin verdikleri tezlere ulaşılması mümkün olmuştur. Yapılan incelemeler sonucu elde edilen veriler birbirlerine oranlanıp frekans ve yüzdesi hesaplanarak analiz yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçları, incelenen tezlerin yıllara göre eğilim gösterdikleri alanlar açısından değerlendirilerek yorumlanmıştır.

 • YL-3 Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kaygı Düzeyleri

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Uğur BAŞARMAK, 2008. Tez No:219556

  Öz

  Bu çalışma kapsamında, bilgisayar dersini almış ya da almamış olan öğretmen adaylarının bilgisayara karşı kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 481 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeylerini etkileyen değişkenler ve 18 kaygı maddesinden oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Uygulanan bu ölçek Elif Ersoy tarafından geliştirilmiş ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde, aritmetik ortalama, t testi, varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonrasında yapılan ikili karşılaştırmalarda Scheffe testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin yaşadıkları yere, bitirdikleri lise türüne, ailelerin aylık gelir miktarına, daha önceden bilgisayar dersi almasına, bilgisayar kullanma sürelerine ve kaldıkları yerde bilgisayar bulunmasına göre öğretmen adaylarında bilgisayar kaygı düzeylerinin farklılık gösterdiği görülmüştür.

 • YL-2 Az Gören Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Destekli Eğitim Programının Görsel Algı Becerilerinin Gelişimine Etkisi

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Elif ÖZHAMAM, 2007. Tez No:205331

  Öz

  Bu çalışmada az gören öğrencilerin eğitiminde hazırlanan bilgisayar destekli eğitim programının, öğrencilerin görsel algı becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırma uygulaması Ankara Yenimahalle İlçesi Mitat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ölçme aracı olarak Frostig Görsel Algı testi kullanılmıştır. Hazırlanan bilgisayar destekli eğitim materyali Frostig tarafından belirlenen beş görsel algı basamağına uygun olarak, görsel algı gelişimi destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Yansız olarak seçilen kontrol ve deney gruplarına öntest olarak Frostig Görsel Algı testi uygulanmıştır. Daha sonra kontrol grubu normal eğitimine devam ederken deney grubuna hazırlanan bilgisayar destekli eğitim programı uygulanmıştır. Sürecin sonunda deney ve kontrol grubuna sontest olarak Forstig Görsel Algı testi tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; test genelinde alınan puana göre iki grubun sontestleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Fakat görsel algının alt basamakları olarak Frosting tarafından tanımlanan beş bölüm için alınan alt test puanları karşılaştırıldığında Göz Motor Koordinasyonu gelişimi ile ilgili alt testtin sontestleri arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

 • YL-1 Bir Öğretim Materyali Olarak Bilgisayar Destekli Matematik Yazılımlarının Değerlendirilmesi

  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, İnci ÇİFTÇİ, 2006. Tez No:191050

  Öz

  Bu çalışmada, matematik eğitimi alanında kullanımları oldukça yaygınlaşmış olan bilgisayar cebiri sistemleri ele alınmıştır. Günümüzde en çok tercih edilen başlıca bilgisayar cebiri sistemleri genel özellikleri ile tanıtılmış, bu sistemlerin temelinde yer alan sembolik hesaplama teorisi giriş seviyesinde anlatılmıştır. Bilgisayarların matematiğin öğretimindeki rollerini vurgulayan araştırmalar incelenmiş, bu çalışmalar ışığında, bilgisayar cebiri sistemlerinin matematik eğitimindeki kullanımları değerlendirilmiştir.

Türe göre süz:

Yıla göre sırala:

Modeling of relationships between students' navigational behavior and problems in hypermedia learning system: the moderating role of working memory capacity

Çebi, A., & Güyer, T. (2022)
SSCI/SCI/SCIE Makale Interactive Learning Environments, 30:3, 552-567, doi.org/10.1080/10494820.2019.1674881

Atıflar

Google Scholar

Students’ interaction patterns in different online learning activities and their relationship with motivation, self-regulated learning strategy and learning performance

Çebi, A., Güyer, T. (2020)
SSCI/SCI/SCIE Makale Education and Information Technologies. 25, 3975–3993. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10151-1

Atıflar

Google Scholar

Gifted students' learning experiences in systematic game development process in after-school activities

Hava, K., & Güyer, T., & Çakır, H. (2020)
SSCI/SCI/SCIE Makale Educational Technology Research and Development, 68, 1439–1459. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09750-z

Atıflar

Google Scholar

Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yaman, F., Dönmez, O., Akbulut, Y., Kabakçı Yurdakul, I., Çoklar, A., & Güyer, T. (2019)
SSCI/SCI/SCIE Makale Eğitim ve Bilim - Education and Science, 44 (199) 149-172, http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7897.

Atıflar

Google Scholar

Türkiye'deki Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortam Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi

Güyer, T., Çebi, A. (2015)
SSCI/SCI/SCIE Makale Eğitim ve Bilim - Education and Science, 40 (178), 61-83.

Atıflar

Google Scholar

Measuring the Disorientation Based on the Needleman & Wunsch Algorithm

Güyer, T., Atasoy, B., & Somyürek, S. (2015)
SSCI/SCI/SCIE Makale The International Review of Research in Open and Distance Learning, 16(2), 188-205.

Atıflar

Google Scholar

The Measures Weighted Stratum and Weighted Compactness on the Weighted Digraph-Based Models of the Hypermedia and Navigation

Güyer, T. (2009)
SSCI/SCI/SCIE Makale Computers & Education, 53(2), 252-260

Atıflar

Google Scholar

The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware

Somyürek, S., Güyer, T., & Atasoy, B. (2008)
SSCI/SCI/SCIE Makale Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(2), 32-40

Atıflar

Google Scholar

A functional computation model for the duality of two-variable lambda-Boolean functions

Güyer, T., Mirasyedioğlu, Ş. (2006)
SSCI/SCI/SCIE Makale Applied Mathematics and Computation, vol 182, 879-887

Atıflar

...

A symbolic and algebraic computation based lambda-boolean reduction machine via Prolog

Mirasyedioğlu, Ş., Güyer, T. (2006)
SSCI/SCI/SCIE Makale Applied Mathematics and Computation, vol 176, issue 1, 65-75

Atıflar

Google Scholar

A symbolic computation approach to a three-dimensional inverse problem for the transport equation

Güyer, T., Mirasyedioğlu, Ş. (2004)
SSCI/SCI/SCIE Makale Applied Mathematics and Computation, vol 150, issue 1, 181-183

Atıflar

Google Scholar

A computational approach for the analytical solving of a Dirichlet-type problem for third order partial differential equations

Güyer, T., Mirasyedioğlu, Ş. (2003)
SSCI/SCI/SCIE Makale Applied Mathematics and Computation, vol 137, issue 1, 139-150

Atıflar

Google Scholar

A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple

Güyer, T., Mirasyedioğlu, Ş., Kıymaz, O. & Bilgici G. (2001)
SSCI/SCI/SCIE Makale Applied Mathematics and Computation, vol 121, issue 2-3, 291-299

Atıflar

Google Scholar

How Do Students Perceive Their Own and Their Peers’ Progress in E-Learning?

Somyürek, S., Brusilovsky, P., Çebi, A., Akhüseyinoğlu, K., Güyer, T. (2021)
Uluslararası Makale International Journal of Information and Learning Technology. 38(1), pp.49-74.

Atıflar

Google Scholar

Programming with Scratch in primary school, indicators related to effectiveness of education process and analysis of these indicators in terms of various variables

Yldız Durak, H., Güyer, T. (2019)
Uluslararası Makale Gifted Education International. 35(3), 237-258. https://doi.org/10.1177/0261429419854223

Atıflar

Google Scholar

The Effect of Digital Concept Maps in Online Learning Environments on Students' Success and Disorientation

Aydoğdu, Ş., Güyer, T. (2019)
Uluslararası Makale Malaysian Online Journal of Educational Technology, 7(1), 76-93

Atıflar

Google Scholar

Effects of Inquiry Types on States Related to Community of Inquiry in Online Learning Environments: An Explanatory Case Study

Günbatar, M.S., Güyer, T. (2017)
Uluslararası Makale Contemporary Educational Technology, 8(2), 158-175

Atıflar

Google Scholar

A Classification Model and an Open e-Learning System based on Intuitionistic Fuzzy Sets for Instructional Design Concepts

Güyer, T., Aydoğdu, Ş. (2016)
Uluslararası Makale Journal of Educational Technology Systems, 45(1), 137-160

Atıflar

Google Scholar

Computer Algebra Systems as the Mathematics Teaching Tool

Güyer, T. (2008)
Uluslararası Makale World Applied Sciences Journal, vol 3, issue 1, 132-139

Atıflar

Google Scholar

Türkiye’de Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Üstün Gül, H., Güyer, T. (2023)
Ulusal Makale BAYTEREK | Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, 6(2), 363-384

Atıflar

...

Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Platformunun Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Güyer, T., Somyürek, S., Yurdugül, H., Aydın, F., Gülmez, A.(2023)
Ulusal Makale Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(4), 1822 - 1843

Atıflar

...

Eğitsel Bir Problem Olarak Hiper Ortamda Kaybolmanın Ölçülmesi

Vuran, M., Güyer, T. (2022)
Ulusal Makale BAYTEREK | Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 88-105

Atıflar

...

Delphi Tekniği Kullanılarak Kritik ve Öncelikli Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Belirlenmesi

Atasoy, B., Güyer, T., Ünal, M., Yüksel, A.O., Aydoğdu, Ş. (2021)
Ulusal Makale Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 697-728

Atıflar

Google Scholar

E-Öğrenme Ortamları ve Öğrenme Analitikleri

Somyürek, S., Güyer, T., Atasoy, B., Ünal, M. (2021)
Ulusal Makale Bilişim Teknolojileri Dergisi, 14(3), 327-336

Atıflar

Google Scholar

Temel Bilgisayar Eğitimi Alanında Uzaktan Eğitimde Kullanılan Sınav Türleriyle Cinsiyetler Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi

Gelibolu, M.F., Güyer, T. (2020)
Ulusal Makale Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 48-54

Atıflar

...

Enformatik Dersi için Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Güvenilirlik ve Geçerlilik İşlemleri

Meriçelli, M., Güyer, T. (2020)
Ulusal MakaleKastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 549-557

Atıflar

Google Scholar

Programlama Öğreniminde Görselleştirmenin Etkisi: Alice

Solmaz, E., Güyer, T. (2019)
Ulusal MakaleAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1376-1396.

Atıflar

...

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Değerlendirilmesine İlişkin Sistematik Alanyazın Taraması

Tosik-Gün, E., Güyer, T. (2019)
Ulusal MakaleAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 99-120.

Atıflar

Google Scholar

Dokunmatik Ekran için Öğretim Materyali Geliştirilmesi: Süreç ve Öneriler

Demirel Uzun, F., Güyer, T., Çakır, H. (2019)
Ulusal MakaleEğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (1), 198-225.

Atıflar

Google Scholar

Programlama Öğretim Sürecinde Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Durak, H., Güyer, T. (2019)
Ulusal MakaleAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(1), 107-137

Atıflar

Google Scholar

Development of a Web-Based Application for the Automatic Creation of Concept Maps

Aydoğdu, Ş., Güyer, T. (2018)
Ulusal MakaleBartın University Journal of Faculty of Education, 7(2), 349-364

Atıflar

Google Scholar

Öğrenenlerin Sosyal Etkileşim Araçlarının Yer Aldığı Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Uyarlama Tercihleri ve Görüşleri

Üstündağ, M.T., Güyer, T. (2017)
Ulusal MakaleInternational Journal of Eurasia Social Sciences, 8(30), 1807-1831

Atıflar

Google Scholar

Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi

Üstündağ, M.T., Güyer, T. (2017)
Ulusal MakaleAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 501-523

Atıflar

Google Scholar

Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi Örneği

Ateş, V., Güyer, T. (2016)
Ulusal Makale Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9(1), 1-12

Atıflar

Google Scholar

Çevrimiçi Problem Temelli Öğrenme Süreçlerinin Uzman ve Akran Değerlendirmelerine Göre Karşılaştırması

Günbatar, M.S., Güyer, T. (2015)
Ulusal Makale Başkent University Journal of Education, 2(1), 52-60

Atıflar

...

Web Destekli Örnek Olay Yönteminde Yüz Yüze Etkileşimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

Uluyol, Ç., Güyer, T. (2014)
Ulusal Makale Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 942-969

Atıflar

Google Scholar

İstatistiksel Veri Analizine İlişkin Genişleyebilir Bir Karar Ağacı Tasarımı

Uysal, M., Güyer, T. (2014)
Ulusal Makale Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, 7(3), 33-43

Atıflar

Google Scholar

Bilgisayar Destekli Metin Okunabilirliği Analizi

Güyer, T., Temur, T., & Solmaz, E. (2009)
Ulusal Makale Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 751-766

Atıflar

Google Scholar

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kaygı Düzeyi

Başarmak, U., Güyer, T. (2009)
Ulusal Makale Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3.

Atıflar

Google Scholar

Bilim ve Sanat Merkezleri Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Alanı Yardımcı Ders Materyali

Şendağ, S., Somyürek, S. & Güyer, T. (2021)
Kitap EditörlüğüMEB Yayınları, ISBN: 978-975-11-5809-3.

Atıflar

...

Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri

Güyer, T., Yurdugül, H., & Yıldırım, S. (2020)
Kitap EditörlüğüAnı Yayıncılık ISBN: 978-605-170-379-4.

Atıflar

Google Scholar

Hiperortam ve Gezinmenin Modellenmesi-Öğretim Amaçlı Web Tasarımı Uygulamaları

Güyer, T., & Güyer, S. (2009)
KitapNobel Yayınları No: 1422.

Atıflar

Google Scholar

Factors That Enable or Hinder the Implementation of Game Development Activity in Learning Environments

Hava, K., Güyer, T., & Çakır, H. (2020)
Kitap BölümüIn: Cognitive and Affective Perspectives on Immersive Technology in Education, Robert Z. Zheng (Editör), pp.267-288, IGI Global, ISBN:7998-3250.

Atıflar

...

Bayes Ağları Yaklaşımı ile Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları

Güyer, T., & Çebi, A. (2020)
Kitap BölümüEğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri, Güyer, T., Yurdugül, H., & Yıldırım, S. (Editör), Anı Yayıncılık ISBN:978-605-170-379-4.

Atıflar

...

Sosyal Ağ Analizi

Somyürek, S., & Güyer, T. (2020)
Kitap BölümüEğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri, Güyer, T., Yurdugül, H., & Yıldırım, S. (Editör), Anı Yayıncılık ISBN:978-605-170-379-4.

Atıflar

...

Design and Development of an Instructional Program for Teaching Programming Processes to Gifted Students Using Scratch

Yıldız Durak, H., & Güyer, T. (2018)
Kitap BölümüIn Curriculum Development for Gifted Education Programs, pp.61-99, IGI Global, ISBN:152253041X.

Atıflar

Google Scholar

Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Örnek Uygulama

Güyer, T., Üstündağ, M. (2008)
Kitap Bölümüİnternet Temelli Eğitim, Yalın, H.İ. (Editör), Nobel Yayınları No: 1326.

Atıflar

Google Scholar

Review of research in instructional efficiency: 1946 to 2017

Meriçelli, M., & Güyer, T. (2020)
Tam Metin Bildiri Education Conference (EDUCCON 2020), 12 Aralık 2020.

Atıflar

...

Student Views on Moodle Supported Information Technologies Course

Meriçelli, M., & Güyer, T. (2020)
Tam Metin Bildiri Education Conference (EDUCCON 2020), 12 Aralık 2020.

Atıflar

...

Analysis of Game Types, Game Addiction Played by Secondary and High School Students Playing Digital Games

Güyer, T., Yıldız Durak, H., Sarıtepeci, M., & Şahin, Z. (2018)
Tam Metin Bildiri International Child and Information Safety Congress “Digital Games”, 11-13 Nisan 2018, Ankara, Türkiye.

Atıflar

...

Olasılığa Dayalı Uyarlanabilir Hiperortam Türündeki Öğrenme Ortamlarının Pedagojik ve Bilgisayımsal Geliştirilme Süreçleri

Güyer, T., Aydoğdu, Ş., & Çebi, A. (2016)
Tam Metin Bildiri 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16-18 Mayıs 2016, Rize, Türkiye.

Atıflar

...

Sharing Teacher Experiences of Teaching with Technology in the Classroom: Analysis, Design and Development Process of a Web-based Case Library

Güyer, T., Şahin, S. (2011)
Tam Metin Bildiri Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol 15, 3932-3940.

Atıflar

Google Scholar

Elektronik Türkçe Metin Analizi Yazılımı ve Metin Anlaşılabilirliği Çalışmalarında Kullanımı

Güyer, T., Solmaz, E. (2009)
Tam Metin Bildiri II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2-4 Temmuz 2009, Ürgüp-Göreme, Nevşehir, Türkiye. Basım: Theoretical and Applied Researches on Turkish Language, Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar. Theoretische und angewandte Untersuchungen bei der Vermittlung des Türkischen, Verlag Die Blaue Eule, Germany.

Atıflar

...

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

Güyer, T., Somyürek, S., Atasoy, B., Yurdugül, H., Ünal, M., & Aydoğdu, Ş. (2018)
Özet Metin Bildiri 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018), 12-14 Eylül 2018, Edirne.

Atıflar

Google Scholar

Dijital Ebeveynlik Yeterliklerine İlişkin Bir Veri Toplama Aracının Yapı Geçerliğinin İncelenmesi

Yaman, F., Dönmez, O., Akbulut, Y., Kabakçı Yurdakul, I., Çoklar, A. N., Güyer, T. (2018)
Özet Metin Bildiri 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018), 02-04 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.

Atıflar

...

E-Öğrenme Ortamlarındaki Öğrenme Materyalleriyle Etkileşim Davranışlarının Motivasyon ve Öğrenme Performansı Üzerine Etkileri

Çebi, A., Güyer, T. (2018)
Özet Metin Bildiri 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018), 02-04 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.

Atıflar

...

Dijital Oyun Oynayan Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Oynadıkları Oyun Türleri ve Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi

Güyer, T., Yıldız Durak, H., Sarıtepeci, M., Şahin, Z. (2018)
Özet Metin Bildiri Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi "Dijital Oyunlar", 11-13 Nisan 2018, Ankara.

Atıflar

...

İlkokulda Üstün Yetenekli Öğrencilere Scratch ile Programlama Öğretim Süreci ve Öğrenciler Tarafından Üretilen Ürünlerin İncelenmesi

Yıldız Durak, H., & Güyer, T. (2017)
Özet Metin Bildiri 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 12-14 Ekim 2017, İzmir.

Atıflar

...

Comparison of Online Environments Differing by the Type of Inquiry according to Motivation and Learning Strategies

Günbatar, M.S., & Güyer, T. (2017)
Özet Metin Bildiri the European Conference on Educational Research (ECER 2017), 22-25 Ağustos 2017, Kopenhag, Danimarka.

Atıflar

...

Öğrenen Memnuniyetlerinin Modellenmesi: Dinamik Uyarlanabilir Eğitsel Bir Hiper Ortam Uygulaması

Ursavaş, Ö.F., Çebi, A., & Güyer, T. (2016)
Özet Metin Bildiri 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2016), 06-08 Ekim 2016, Elazığ, Türkiye.

Atıflar

...

Dijital Oyun Tabanlı Öğrenmeye Yönelik 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi

Güyer, T., Aydoğdu, Ş., & Özaydın, Y. (2016)
Özet Metin Bildiri 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16-18 Mayıs 2016, Rize, Türkiye.

Atıflar

...

Cognitive Traces from the Perspective of Students Navigation Patterns

Çebi, A., Araujo, R.D., Brusilovsky, P., & Güyer, T. (2016)
Özet Metin Bildiri 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16-18 Mayıs 2016, Rize, Türkiye.

Atıflar

Google Scholar

Integrating Digital Game-Design Activities in Science Education

Hava, K., Güyer, T., Çakır, H., & Kıdıman, E. (2016)
Özet Metin Bildiri Paper presented at the meeting of the AECT International Convention - Accelerate Learning - Racing into the Future Convention, Indianapolis, IN.

Atıflar

...

Üstün Yetenekli Öğrencilere Programlama Süreçlerinin Öğretilmesi: Problem Tabanlı Öğretim Uygulamaları

Durak, H., Güyer, T. (2015)
Özet Metin Bildiri IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2015), 08-10 Haziran 2015, Ankara, Türkiye.

Atıflar

...

Olasılığa Dayalı Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları Tasarlarken Hangi Değişkenleri Kullanmalıyız?

Güyer, T., Ursavaş, Ö.F., & Çebi, A. (2015)
Özet Metin Bildiri 9th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2015), 20-22 Mayıs 2015, Afyonkarahisar, Türkiye.

Atıflar

...

Bilgi Haritalarının Otomatik Oluşturulmasına Yönelik Olarak Geliştirilen Web Tabanlı Bir Uygulama

Güyer, T., Aydoğdu, Ş. (2015)
Özet Metin Bildiri 9th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2015), 20-22 Mayıs 2015, Afyonkarahisar, Türkiye.

Atıflar

...

How to use Common Language When We Talk About Instructional Design? A Mathematical Modeling Study based on Intuitionistic Fuzzy Sets

Güyer, T., Aydoğdu, Ş. (2014)
Özet Metin Bildiri 2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2014), 20-22 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, Türkiye.

Atıflar

...

Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortamlarda Öğrenme Stili Göstergeleri

Çebi, A., Güyer, T. (2014)
Özet Metin Bildiri International Conference on New Trends in Educational Technology (INTET 2014), 13-15 Nisan 2014, Gazimagosa, KKTC.

Atıflar

...

Bayes Olasılık Kuramı ve Uyarlanabilir Öğretim Tasarımı

Güyer, T., Günbatar, M.S., & Gelibolu, M.F. (2012)
Özet Metin Bildiri 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2012), 4-6 Ekim 2012, Gaziantep, Türkiye.

Atıflar

...

Web Ortamında Uygulanabilir Örnek Olay Yöntemi Modeli

Uluyol, Ç., & Güyer, T. (2012)
Özet Metin Bildiri 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2012), 4-6 Ekim 2012, Gaziantep, Türkiye.

Atıflar

...

İlköğretim Öğrencilerine Dönük Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Metin Analizi Programı (MAP) ile Kestirimi

Temur, T., & Güyer, T. (2008)
Özet Metin Bildiri 8'th International Educational Technology Conference (IETC 2008), 6-9 Mayıs 2008, Eskişehir, Türkiye.

Atıflar

...

Hiperortam ve Gezinmenin Modellenmesi ve İki Ölçü: Dallanma (Stratum) ve Sıklık (Compactness)

Güyer, T. (2008)
Özet Metin Bildiri 8'th International Educational Technology Conference (IETC 2008), 6-9 Mayıs 2008, Eskişehir, Türkiye.

Atıflar

...

Eğitsel Veri Madenciliğinden Makine Öğrenmesine Doğru…

Yıldırım, S., Güyer, T., Yurdugül, H. (2018)
Çalıştay 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018), 12-14 Eylül 2018, Edirne.

Atıflar

...

Kişisel Değişkenlere ve Akademik Başarılarına Göre Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi

Güyer, T., Sarıtepeci, M., Yıldız Durak, H., Şahin, Z. (2018)
Poster Sunumu Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi "Dijital Oyunlar", 11-13 Nisan 2018, Ankara.

Atıflar

...

Stratum and Compactness Maplet

Güyer, T. (2007)
Bilimsel ProgramlamaMaple Application Center, December 2007

Definition

This maplet allows the user to compute the two useful measures for the hyperdocuments: Stratum and Compactness. These concepts arose from the modelling studies of the hyperdocument (or Web, in general) and user navigation based on the graph theory. It will also draw the graph and display the adjacency and distance matrices.

Atıflar

1. Vélez, M., Ospina, J., & Hincapié, D. (2008). Tutte polynomials and topological quantum algorithms in social network analysis for epidemiology, bio-surveillance and bio-security. In Biosurveillance and Biosecurity (pp. 74-84). Springer Berlin Heidelberg.

ICT Fluency and High Schools: A Workshop Summary

Güyer, T. (2007)
Kitap İncelemesiEurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2007, 3(1), pp. 93-95.

Abstract

High speed improvements which have appeared in recent twenty years in information and communication technologies (ICT) which have marked our era require each individual who will constitute societies of the future to have at least the basic skills relevant to the use of ICT. For this end, it is inevitable that the ICT has great importance especially in secondary education and takes place in the many curricula starting from elementary school years. Because it should be expected from an undergraduate-level student to be able to show certain abilities on using ICT, and to be able to learn new concepts on her/his own by taking advantage of this knowledge accumulation that s/he has acquired. This will be also a significant step for the "life-long learning" mission stressed in the book.

Kaynaklar

PHP Programlama

PHP Programlama derslerinde kullanılmak üzere geliştirilen bu siteden PHP ve MySQL ile ilgili çok sayıda örnek uygulama, ders notları ve açık kaynak kodlu yazılımlara ulaşabilirsiniz.

VB.NET

VB.Net derslerinde kullandığım bu sitede ise bir çok özgün örnek kod ve kaynağın yanı sıra PDF formatında açıklamalı bir örnekler kitabı da yer almaktadır.

Matematik I ve II

Matematik-I ve Matematik-II derslerinde kullandığım site, bu derslerin içeriklerine yönelik olarak hazırlanmış çeşitli kaynakları içermektedir.

Aritmetika

Ödüllü oyunumuz Aritmetika!

Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulama

Bu uygulama, genelde eğitim araştırmaları, özelde ise öğretim tasarımı alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan araştırmacılara başvuru kaynağı olması amacıyla geliştirilen ve geliştirilmekte olan akademik bir projedir.

Verilen Dersler

 • Şimdi 2020

  İleri Programlama (Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • Şimdi 2018

  Bilişim ve Matematik (Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • Şimdi 2011

  Matematik (Önlisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü (Uzaktan Eğitim)

 • Şimdi 2002

  Programlama Dilleri-I (Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • Şimdi 2002

  Programlama Dilleri-II (Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • Şimdi 2002

  Matematik-I (Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • Şimdi 2002

  Matematik-II (Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • Şimdi 2006

  Eğitsel Oyun Tasarımı (Yüksek Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 • Şimdi 2015

  Programlama Dilleri (Yüksek Lisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Yönetim-Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Uzaktan Eğitim)

 • Şimdi 2007

  Hiperortamın Modellenmesi ve Öğretim Uygulamaları (Doktora)

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 • Şimdi 2010

  Bayesian Ağları ve Uyarlanabilir Hiperortam Uygulamaları (Doktora)

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Geçmişte Verilen Dersler

 • 2009 2007

  Yapay Zekaya Giriş-I (Önlisans)

  Gazi Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü

 • 2010 2008

  Veri Yapıları ve Programlama (Önlisans)

  Gazi Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü

 • 2009 2003

  Görsel Programlama (Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2009 2004

  İleri Görsel Programlama (Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2012 2008

  Programlama Dilleri-I (Lisans)

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2012 2008

  Programlama Dilleri-II (Lisans)

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2013 2010

  Veritabanı Yönetim Sistemleri (Lisans)

  Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2013 2011

  İnternet Temelli Programlama (Lisans)

  Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2013 2011

  Matematik-I (Lisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Uzaktan Eğitim)

 • 2013 2011

  Matematik-II (Lisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Uzaktan Eğitim)

 • 2013 2012

  Öğretim Tasarımı (Lisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Uzaktan Eğitim)

 • 2013 2012

  Eğitsel Oyun Tasarımı (Lisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Uzaktan Eğitim)

 • 2015 2013

  İnternet Programlama (Lisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Uzaktan Eğitim)

 • 2014 2013

  Çoklu Ortam Tasarımı (Lisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Uzaktan Eğitim)

 • 2014 2013

  Veritabanı Yönetim Sistemleri (Lisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Uzaktan Eğitim)

 • 2014 2013

  Topluma Hizmet Uygulamaları (Lisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Uzaktan Eğitim)

 • 2015 2014

  Nesne Yönelimli Programlama (Lisans)

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, TÜRTEP, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Uzaktan Eğitim)

 • 2006 2005

  Okullarda Bilgi Yönetimi (Yüksek Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2012 2008

  Yapay Zeka Teknikleri (Yüksek Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yönetim-Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

 • 2011 2007

  PHP Programlama (Yüksek Lisans)

  Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yönetim-Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

 • 2010 2006

  Yapay Zeka ve Öğretim Uygulamaları (Doktora)

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2013 2012

  Öğretim Teknolojilerinde Seçme Konular-I (Doktora)

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2013 2012

  Öğretim Teknolojilerinde Seçme Konular-II (Doktora)

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

İletişim

Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06500 Yenimahalle-Teknikokullar-ANKARA
_________________________________